Kiertokirjeet 2002

TVL kiertokirje 31-2002
Hallituksen esitys tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta

TVL kiertokirje 30-2002
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

TVL kiertokirje 29-2002
Luontoisetujen laskentaperusteet 2003
Matkakustannusten korvaukset 2003
Liitteet: www.vero.fi

TVL kiertokirje 28-2002
STM:n asetus vuoden 2003 työttömyysvakuutusmaksuista
Liite: STM:n asetus 1038/2002, Finlex

TVL kiertokirje 27-2002
Päivärahoihin vuonna 2003 tehtävä vähennys
Liitteet:
- STM:n asetus 1045/2002, Finlex
- Laki 977/2002, Finlex
- HE 149/2002, Finlex

TVL kiertokirje 26-2002
Asetus tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista
Liite: Valtioneuvoston asetus 998/2002, Finlex ja STM muistio 20011122

TVL kiertokirje 25-2002
Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutus- ja korvausasioiden tietosuojasäännökset
Liite: Tapaturmavakuutuslain 31 §:n 3 momentin mukainen selvitys, Finlex

TVL kiertokirje 24-2002
Tapaturmavakuutuksen takautumisoikeus vahingonaiheuttajan vastuuvakuutukseen

TVL kiertokirje 23-2002
Päätösjäljennösten lähettäminen Kansaneläkelaitokselle

TVL kiertokirje 22-2002
Hallituksen esitys työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Liite: Hallituksen esitys 243/2002; Finlex

TVL kiertokirje 21-2002
Hallituksen esitys verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta
Liite: Hallituksen esitys 237/2002; Finlex

TVL kiertokirje 20-2002
Laki valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain 3. ja 4. §:n kumoamisesta
Liitteet:
- Laki valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain 3 ja 4 §:n kumoamisesta 875/2002; Finlex
- Hallituksen esitys 134/2002; Finlex

TVL kiertokirje 19-2002
Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2003 perittävästä maksusta
Liitteet:
- Laki tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2002 perittävästä maksusta 880/2002; Finlex
- Hallituksen esitys 117/2002, Finlex

TVL kiertokirje 18-2002
Hallituksen esitys työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön muuttamisesta
Liite: Hallituksen esitys 245/2002, Finlex

TVL kiertokirje 17-2002
Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät vuonna 2003

TVL kiertokirje 16-2002
Vuoden 2003 indeksiluvut
Liite: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 867/2002; Finlex

TVL kiertokirje 15-2002
Muutoksenhakua koskevien tilastotietojen kokoaminen
Liite: Lomake

TVL kiertokirje 14-2002
Uusi E-lääkärinlausuntolomake
Liitteet:
- E-lääkärinlausuntolomake (suomen- ja ruotsinkielinen)
- täyttöohjeet (suomen- ja ruotsinkielinen)

TVL kiertokirje 13-2002
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta sekä laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
Liitteet:
- Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (723/2002); Finlex
- Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (724/2002) Finlex
- Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö (StVM 13/2002); Finlex

TVL kiertokirje 12-2002
Uusi oikeusapulaki
Liitteet:
- Oikeusapulaki(257/2002); Finlex
- Laki valtion oikeusaputoimistoista (258/2002); Finlex
- Laki oikeudenkäymiskaaren 12 ja 15 luvun muuttamisesta (259/2002); Finlex

TVL kiertokirje 11-2002
Viivästyskorko ajalle 1.7. - 31.12.2002 on 10,5 %
Korvauksen korotus sekä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksujen ja työttömyysmaksujen viivästyskorko
Liite: Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta (557/2002); Finlex

TVL kiertokirje 10-2002
Uusittu tapaturma/ammattitauti-ilmoituslomake
Liitteet
- STM:n päätös 18.6.2002
- Tapaturma/ammattitauti-ilmoituslomake

TVL kiertokirje 09-2002
Euroopan yhteisön ja Sveitsin välinen sopimus henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta

TVL kiertokirje 08-2002
Valitukset ja itseoikaisupäätökset 1.1.-31.12.2001

TVL kiertokirje 07-2002
Laki korkolain muuttamisesta
Liite: Laki korkolain muuttamisesta (340/2002), Finlex

TVL kiertokirje 06-2002
Työttömyysvakuutusmaksuja koskeva ohjeistus
Liite: Työttömyysvakuutusmaksuja koskeva ohjeistus vuonna 2002

TVL kiertokirje 05-2002
Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
Liite HE 42/20024/2002

TVL kiertokirje 04-2002
Vammaisten henkilöiden työtoimintaan osallistuvien tapaturmvavakuutusturva
Liite: Laki sosiaalihuollon muuttamisesta 68/2002

TVL kiertokirje 03-2002
Muutoksenhakua koskevien tilastotietojen kokoaminen
Liite: Lomake

TVL kiertokirje 02-2002
Uusi Suomen ja Luxemburgin välinen sosiaaliturvasopimus
Liitteet
- Sosiaaliturvasopimus
- HE104_2001
- Laki 850/2001; Finlex
- Asetus 82/2002; Finlex

TVL kiertokirje 01-2002
Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
Liite: Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta (1463/2001); www.vero.fi

Muokattu 04.12.2015