TVK

Itämerenkatu 11-13

Työtapaturma- ja ammattitautilain  (TyTAL) 212 §:n mukaan TyTAL:n mukaista vakuutustoimintaa harjoittavan vakuutusyhtiön on kuuluttava Tapaturmavakuutuskeskukseen (TVK). Vakuutusyhtiön jäsenyys Tapaturmavakuutuskeskuksessa jatkuu niin kauan kuin vakuutusyhtiöllä on tähän lakiin perustuvia korvausvelvoitteita.

TVK:een kuuluvat lisäksi Valtiokonttori ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitos. Valtiokonttori ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitos osallistuvat TVK:n toimintaan vain siltä osin kuin se liittyy niiden tästä TyTAL:sta johtuvien tehtävien toimeenpanoon.

Vakuutusyhtiön, joka aikoo harjoittaa tämän lain mukaista vakuutustoimintaa Suomessa, on viimeistään kaksi kuukautta ennen toiminnan aloittamista ilmoitettava siitä TVK:lle.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tehtävät

TVK toimii työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) mukaisen vakuutuksen toimeenpanon ja kehittämisen yhteiselimenä.

TyTAL:n 209 §:n mukaan TVK:n yleisenä tehtävänä on:

 1. edistää lain yhdenmukaista toimeenpanoa ja toimeenpanojärjestelmän kehittämistä;
 2. edistää yhteistyötä lain toimeenpanoa koskevissa asioissa, jotka edellyttävät vakuutuslaitosten yhteistoimintaa, ja hoitaa tästä johtuvia tehtäviä;
 3. edistää lakia toimeenpanevien vakuutuslaitosten yhteistyötä muiden laitosten ja viranomaisten välillä;
 4. antaa suosituksia lain yhdenmukaisen toimeenpanon edistämiseksi asioissa, jotka eivät kuulu tapaturma-asiain korvauslautakunnan tehtäviin;
 5. huolehtia lain toimeenpanon edellyttämästä tiedotustoiminnasta.

Lisäksi TVK:n tehtävänä on:

 1. käsitellä vakuuttamattomassa työssä sattuneen vahinkotapahtuman korvausasia ja periä vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneeltä työnantajalta TyTAL:n 184 §:n mukainen omavastuu;
 2. antaa TyTAL:n 7 §:n mukainen ratkaisu lain soveltamisesta;
 3. vahvistaa TyTAL:n 111 §:n mukaisen ilmoituksen kaava;
 4. huolehtia TyTAL:n 154 §:ssä säädetyistä viivästyneen korvausasian käsittelyyn liittyvistä tehtävistä;
 5. ylläpitää TyTAL:n 171 §:n mukaista riskiluokitusta;
 6. valvoa TyTAL:n 177 §:n mukaisesti työnantajan vakuuttamisvelvollisuutta ja ottaa työnantajalle laiminlyöntitilanteessa pakollinen vakuutus;
 7. pitää TyTAL:n 178 §:n mukaista vakuutusrekisteriä;
 8. tehdä TyTAL:n 183 §:n mukainen hakemus Valtiokonttorille vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneelle työnantajalle määrättävästä vakuutusmaksua vastaavasta maksusta sekä laiminlyöntimaksusta ja ylläpitää tätä varten maksuperusteita;
 9. huolehtia TyTAL:n 230 §:n mukaisista yhteistakuutehtävistä;
 10. huolehtia TyTAL:n 231 §:n mukaiseen jakojärjestelmään liittyvistä tehtävistä;
 11. kerätä ja tilittää Työsuojelurahastolle TyTAL:n 233 §:n mukainen työsuojelumaksu;
 12. ylläpitää TyTAL:n 235 §:n mukaista työtapaturma- ja ammattitautirekisteriä;
 13. harjoittaa lain toimeenpanoon ja tämän lain mukaisten vahinkojen ehkäisyyn liittyvää TyTAL:n 236 §:n mukaista tilasto- ja tutkimustoimintaa;
 14. hyväksyä TyTAL:n 266 §:n 3 momentissa tarkoitetun lausunnon kaava;
 15. toimia EU:n sosiaaliturva-asetusten ja Suomea sitovan sosiaaliturvasopimuksen tarkoittamana asuin- ja oleskelupaikan laitoksena sekä yhteyselimenä;
 16. hoitaa muut TVK:n hallituksen päättämät tämän lain toimeenpanoon ja kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Poikkeusoloihin varautumisen osalta tehtävien hoitamiseksi TVK:een sovelletaan, mitä vakuutusyhtiölain 31 luvun 13 §:ssä säädetään.

Lisäksi TVK hoitaa myös TVK:n hallituksen sille määrittelemät palvelutehtävät.

TyTAL 459/2015 (Finlexin sivut)

Tapaturmavakuutuskeskuksen hallinto

Tapaturmavakuutuskeskuksen toimielimiä ovat yleiskokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Yleiskokous

Yleiskokouksessa on äänioikeus Tapaturmavakuutuskeskuksen jäsenellä. Yleiskokouksessa johtaa asian käsittelyä kokouksessa valittu puheenjohtaja.

Yleiskokouksen tehtävänä on:

 1. päättää Tapaturmavakuutuskeskuksen säännöistä;
 2. käsitellä tilinpäätös sekä tilintarkastajien tilinpäätöksestä antama lausunto;
 3. päättää niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit antavat aihetta;
 4. päättää hallituksen ja tapaturma-asiain korvauslautakunnan puheenjohtajan, jäsenten ja lääkäriasiantuntijoiden sekä tilintarkastajien palkkioista;
 5. päättää Tapaturmavakuutuskeskuksen jäseniä edustavien hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä sekä toimitettava jäseniä edustavien hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tilintarkastajien vaali; ja
 6. hyväksyä seuraavan vuoden talousarvio.

TVK:n hallitus

Tapaturmavakuutuskeskuksen hallituksen toimikausi on kolme kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. käyttää Tapaturmavakuutuskeskuksen ylintä päätösvaltaa asioissa, jotka eivät kuulu yleiskokouksen tai toimitusjohtajan päätösvaltaan;
 2. valmistella yleiskokouksessa käsiteltävät asiat;
 3. ottaa ja erottaa Tapaturmavakuutuskeskuksen toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalle raportoivat johtajat sekä sopia heidän palkkauksestaan ja muista toimenhoidon ehdoista; sekä
 4. määrätä TyTAL:n 210 §:n mukaisista palvelutehtävistä perittävät maksut.

Hallituksen jäsenet ja varajäsenet 2016-2018

Jäsenet:
Työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry 
Johtaja Jyrki Hollmén, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK/ Kemianteollisuus ry
Toimitusjohtaja Päivi Huotari, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela
Varatoimitusjohtaja Kimmo Kilpinen, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 
Tuotepäällikkö Cecilia Lindman Försäkringsaktiebolag Alandia 
Varatoimitusjohtaja Mika Makkonen, Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola 
Työmarkkinajohtaja Jaana Meklin, AKAVA/ Suomen Farmasialiitto 
Sosiaaliasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK
Tuotejohtaja Tiina Pajamo, If Vahinkovakuutusyhtiö 
Johtava asiaintuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 
Asiantuntija Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 
Johtaja Jyri Tapper, Valtiokonttori
Liiketoiminta-alueen johtaja Juha Viljakainen, OP-Pohjola

Varajäsenet:
Johtaja, vakuutustoiminta Christina Branders, Folksam Vahinkovakuutus Oy
Johtaja, vakuutukset ja korvaukset Jussi Ilveskoski, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva
Lakimies Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK 
Lainopillinen asiamies Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 
Lakimies Minna Tanska, Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Toimitusjohtaja

Tapaturmavakuutuskeskuksen toimitusjohtajalla tulee olla hyvä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tuntemus ja hänen on oltava hyvämaineinen.

Toimitusjohtaja käyttää ylintä päätösvaltaa yksittäisessä asiassa, joka koskee korvauksen maksamista vakuuttamattomassa työssä sattuneesta vahingosta, TyTAL:ssa 154 §:ssä tarkoitettua viivästyneen korvausasian käsittelyä sekä TyTAL:ssa 213 §:ssä tarkoitettujen kustannusosuuksien ja 231 §:n mukaisen jakojärjestelmämaksun vahvistamista ja maksuunpanoa.

TVK:n toimitusjohtaja on 1.6.2017 alkaen Janne Reini.