Toimintaympäristön monitorointi

Lähtökohdat ja tavoitteet

Työtapaturmavakuutusjärjestelmän elinvoimaisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että sitä kehitetään toimintaympäristössä tapahtuneiden ja odotettavissa olevien muutosten ja niistä aiheutuvien vaatimusten mukaisesti. Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) toiminnan yhtenä strategisena tavoitteena on työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanojärjestelmän koordinointi ja kehittäminen. Osana tätä tavoitetta asetettiin tavoitteeksi kehittää systemaattinen toimintatapa laatia säännöllisesti katsauksia suomalaisen työtapaturmavakuutusjärjestelmän toimintaympäristön muutoksista. 

Toimintaympäristön ja sen muutosten tarkastelu tarkoittaa ilmiöiden ja niiden muutosten tarkastelua ja ymmärtämistä tapahtumien, päätöksenteon ja valintojen aikaansaamien erilaisten tulevaisuusseuraamusten näkökulmasta. Tulevaisuuden luotaaminen on tärkeää jo senkin vuoksi, että onnistuneiden strategisten päätösten tekemiseksi tarvittava tieto liittyy suurelta osin tulevaisuuteen ja vain vähän menneisyyteen.

Toimintaympäristön yllättävät muutokset edellyttävät strategian joustavuutta. Toimintaympäristön analysoinnilla voidaan vaikuttaa toiminnan tulevaisuuden ennustettavuuteen ja vahvistaa mahdollisuutta vastata kehitykseen strategisten linjausten avulla. Nykyhetkessä tehtävien päätösten tavoitteena on kehittää muutosvalmiutta erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia varten. 

Onnistuneeseen analyysiin vaaditaan ainakin objektiivisuutta, asiantuntijuutta analysoitavista asioista, tietoa analyysimenetelmistä, analyyttisyyttä, luovuutta ja halua kehittyä. Tehokkaan ympäristöanalyysin edellytyksenä onkin olennaisen tiedon erottaminen muusta informaatiotulvasta. Strategisen hyödyn saavuttamiseksi ympäristön arvioinnin tulee olla jatkuvaa toimintaa. Toimintaympäristön nykytilan analysoinnin lisäksi on tärkeää hyödyntää monitoroinnissa myös skenaarioanalyysin menetelmiä, heikkoja signaaleja ja muita tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä, joilla voidaan tukea strategista päätöksentekoa tuottamalla informaatiota vaihtoehtoisista tulevaisuuden tiloista.

Muokattu 04.12.2015