Haittarahan kertakorvaus 2014

Haittarahan kertakorvauksia 2014 koskeva taulukko on julkaistu TVL:n kotisivuilla. Taulukkoa sovelletaan 1.1.2014 tai sen jälkeen sattuneista tapaturmista maksettaviin haittarahoihin. 

http://www.tvl.fi/fi/Tyotapaturmat/Korvaukset/Haittaraha/Haittarahan-kertakorvauksen-maara/ 

Taulukko vastaa vuoden 2014 vähimmäisvuosityöansiota sekä sosiaali- ja terveysministeriön 30.12.2013 vahvistamia korkoa ja kuolevuutta koskevia laskuperusteita (STM:n asetus 1285/2013 tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista). 

Taulukossa miehet ja naiset on jaoteltu erikseen iän (0-100) ja haittaluokan (1-20) mukaan. 

Laskuperusteen mukaan ikä määritellään vuoden tarkkuudella vakuutustapahtuman sattumishetkeä edeltävän syntymäpäivän mukaisesti, jos haittaraha maksetaan kertakaikkisena (haittaluokat 1-10) tai valitaan kertakaikkisena (haittaluokat 11-20). Haittarahan suuruus näkyy tällöin suoraan taulukosta. 

Lisätietoja: lakimies Kirsi Salo, TVL, puhelin 0404 504228
tilastomatemaatikko Katri Kytömäki, TVL, puhelin 0404 504209

Muokattu 04.12.2015