Haittarahan kertakorvaus ja sen määrä 2013

Haittarahan kertakorvaus

Haittarahaa koskevat tapaturmavakuutuslain säännökset tulivat voimaan 1.1.2010. Lain 18 e § 1 momentin mukaan haittaluokkiin 1–10 kuuluvista vammoista tai sairauksista suoritetaan haittarahakorvaus kertakaikkisena. Haittaluokkiin 11–20 kuuluvista vammoista ja sairauksista suoritetaan haittarahakorvaus työntekijän valinnan mukaan joko jatkuvana tai kertakaikkisena. 

Tapaturmavakuutuslain 18 e § 3 momentin mukaan haittarahan kertakorvaus lasketaan haittarahan pääoma-arvoa vastaavaksi pääomaksi huomioon ottaen työntekijän tilastollisin perustein arvioitu keskimääräinen jäljellä oleva elinikä tapaturman sattuessa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan enintään kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan tarkemmat säännökset kertakorvauksen pääoma-arvon määräämisestä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 30.12.2013 antanut asetuksen 1285/2013 tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 3 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista.

Kertakorvauksen määrä 2013

TVL julkaisee taulukon haittarahan STM:n asetuksessa 1285/2013 vahvistettujen laskuperusteiden mukaisesta kertakorvauksen määrästä vuonna 2013. Taulukkoa sovelletaan vuonna 2013 sattuneista tapaturmista tai ilmenneistä ammattitaudeista maksettaviin haittarahoihin. Taulukossa miehet ja naiset on jaoteltu erikseen iän (0-100) ja haittaluokan (1-20) mukaan. Haittarahan suuruus näkyy tällöin suoraan taulukosta sen mukaan, mikä on vahingoittuneen ikä ollut tapaturman sattuessa tai ammattitaudin ilmetessä.

Taulukko (Excel) on julkaistu sivulla Haittarahan kertakorvauksen määrä.

Jatkuvana maksettavan haittarahan vaihtaminen kertakorvaukseksi

Jos työntekijä haluaa vaihtaa jatkuvana maksettavan haittarahakorvauksensa kertakorvaukseksi, haittarahakorvaus vaihdetaan tapaturmavakuutuslain 18 e § 5 momentin mukaan sen pääoma-arvoa vastaavaksi pääomaksi huomioon ottaen työntekijän tilastollisin perustein arvioitu keskimääräinen jäljellä oleva elinikä ajankohtana, jolloin jatkuvana maksettu haittaraha vaihdetaan kertakorvaukseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan enintään kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan tarkemmat säännökset pääoma-arvon määräämisestä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 30.12.2013 antanut asetuksen 1286/2013 tapaturmavakuutuslain 18 e §:n 5 momentin mukaisen haittarahan kertakorvauksen perusteista. (Laskuperustetta sovelletaan 1.1.2014 ja sen jälkeen tehtävissä jatkuvan haittarahan vaihtamisissa kertakorvaukseen.)

Lisätietoja:     

lakimies Kirsi Salo, TVL, puhelin 0404 504228
tilastomatemaatikko Katri kytömäki, TVL, puhelin 0404 504209

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL)
PL 275 (Bulevardi 28), 00120 Helsinki

Muokattu 04.12.2015