Hallintolakiin muutoksia 1.9.2014 – hallintokanteluun täsmennyksiä

Hallintolain muutoksella hallintokantelukäsittelyä koskeva 4 §:n 3 momentti kumoutuu 1.9.2014 alkaen ja sen tilalle tulee uusi hallintokantelua koskeva 8 a luku. Se sisältää hallintokantelun tekemistä, käsittelyä ja seuraamuksia koskevat säännökset. Valvovat viranomaiset säilyvät ennallaan. Siten jatkossakin hallintokantelu tehdään Finanssivalvonnalle. Valtiokonttoria valvoo valtiovarainministeriö.

Hallintolain muutoksella vahvistetaan jokaisen oikeutta tehdä hallintokantelu ja säädetään kantelun muodollisista perusedellytyksistä. Kantelu ei edellytä asianosaisasemaa eli sen voi tehdä kuka tahansa. Hallintokantelussa virkamiehen, viranomaisen tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan menettelyä tai toimintaa väitetään lainvastaiseksi, virheelliseksi tai epäasianmukaiseksi taikka siinä ilmoitetaan virkamiehen, viranomaisen tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan toimimattomuudesta tai tehtävien laiminlyönnistä.

Hallintolain uuden 53 a § 2 momentin mukaan hallintokantelu on tehtävä kirjallisesti. Valvovan viranomaisen suostumuksella kantelun saa tehdä suullisesti. Kantelun tekijän tulee esittää käsityksensä siitä, millä perusteilla tämä pitää menettelyä virheellisenä ja mahdollisuuksien mukaan tieto arvostelun kohteena olevan menettelyn tai laiminlyönnin ajankohdasta.

Hallintokantelu ei ole muutoksenhakukeino, vaan hallinnon muutoksenhakujärjestelmää täydentävä oikeussuojakeino. Seuraamuksista säädetään uudessa 53 c §:ssä (hallinnollinen ohjaus):

Valvova viranomainen voi hallintokanteluasiassa antamassaan ratkaisussa kiinnittää valvottavan huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tai saattaa tämän tietoon käsityksensä lain mukaisesta menettelystä. Jos tätä ei asian kokonaisarvosteluun vaikuttavat seikat huomioon ottaen pidetä riittävänä, valvottavalle voidaan antaa huomautus, jollei kantelun kohteena oleva teko luonteensa tai vakavuutensa perusteella anna aihetta ryhtyä toimenpiteisiin muussa laissa säädetyn menettelyn käynnistämiseksi. Viimeksi mainitussa tapauksessa kantelun käsittely raukeaa.

Hallintokantelun tekemiselle säädetään kahden vuoden vanhentumisaika. Säännös ei kuitenkaan estä valvovaa viranomaista tutkimasta yksittäistapauksessa myös kahta vuotta vanhempaa asiaa, jos tähän olisi erityinen syy.

Uuden 8 a luvun lisäksi hallintolain 7 §:ään lisätään uusi 2 momentti, joka sisältää viittauksen julkisuuslain (621/1999) 20 §:n 2 momenttiin. Sen mukaan viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan ja palveluistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissa. Tällä tarkoitetaan mm. sitä, että vakuutuslaitoksen tulee tiedottaa asiakkailleen, mille viranomaiselle hallintokantelun voi tehdä ja miten kantelun hoitamisessa tulee menetellä. Nämä tiedot tulee olla vähintään vakuutuslaitoksen nettisivulla. Lisäksi asiakaspalvelussa pitää osata tarvittaessa kertoa tästä oikeussuojakeinosta. 

Käsittelyajan ilmoittaminen

Hallintolakiin lisätään myös uusi 23 a §, jonka mukaan viranomaisen on määriteltävä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva käsittelyaika. Tämä ei kuitenkaan koske asioita, joiden käsittelylle on säädetty määräaika. Tapaturmavakuutuslaissa on säännös käsittelyajasta, joten tämä uusi hallintolain säännös ei koske tapaturmavakuutusta.

Hallintolain muutokset tulevat voimaan 1.9.2014.

Asiasta on annettu hallituksen esitys 50/2103:

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130050

Laki hallintolain muuttamisesta 368/2014:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140368 

Lisätietoja: lakimies Kirsi Salo, 0404 504 228

Muokattu 04.12.2015