Miesten ja naisten erisuuruinen haittarahan kertakorvaus ei aiheuttanut valtiolle korvausvastuuta

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on antanut päätöksensä hallintoriita-asiassa, joka koskee Euroopan unionin oikeuden rikkomista tapaturmavakuutuslain mukaisessa haittaraha-asiassa ja Suomen valtion korvausvastuuta.

Työtapaturmassa vahingoittuneelle miehelle oli maksettu kertakaikkinen haittaraha, joka oli tapaturmavakuutuslain mukaisesti pienempi kuin vastaavassa tilanteessa olisi naiselle maksettu. Lain perusteluna on se, että tilastollisesti miesten elinikä on lyhyempi kuin naisten. Mies vaati valtiolta vahingonkorvauksena näiden haittarahojen erotusta.

Ennen päätöksen antamista KHO pyysi EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun. Päätöksessään KHO katsoi, että direktiivi miesten ja naisten tasa-arvoisesta kohtelusta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä (79/7/ETY) estää sellaisen kansallisen sääntelyn, joka johtaa samanlaisissa tilanteissa erisuuruiseen korvaukseen miehelle ja naiselle. Suomen valtio oli siten rikkonut unionin oikeudesta johtuvia velvollisuuksia.

EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan jäsenvaltio on korvausvastuussa, jos kolme edellytystä täyttyy: Rikotun oikeusnormin tarkoituksena tulee olla oikeuksien antaminen yksityiselle, rikkomisen tulee olla riittävän ilmeinen ja aiheutuneen vahingon tulee olla välittömässä syy-yhteydessä valtion laiminlyöntiin. KHO katsoi, että ensimmäinen ja kolmas edellytys täyttyivät. Sen sijaan rikkomista ei pidetty EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla riittävän ilmeisenä. Koska kaikki korvausvastuun edellytykset eivät täyttyneet, valtioon kohdistettu korvausvaatimus hylättiin.

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu annettiin 3.9.2014. Sen johdosta on ryhdytty toimenpiteisiin tapaturmavakuutuslain muuttamiseksi. Lainmuutosesityksestä kerrotaan TVL:n tiedotteessa 31.12.2014.

Lisätietoja: lakimies Annu Vento, puhelin 0404 504265

 

 

 

 

 

 

 

Muokattu 04.12.2015