Raivaustöiden työturvallisuudessa parannettavaa

TOT-raportti 12/11, teematutkinta

Talvimyrskystä aiheutunut puhelinlinjan raivaustyö johti vuonna 2011 puhelinyhtiön työntekijän työtapaturmaiseen kuolemaan Satakunnassa. Tapaturmaa tutkimaan asetettu työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä tutki sähkö- ja telealan sekä metsäalan kunnossapito- ja raivaustöissä vuosina 1986-2011 sattuneet tapaturmaiset kuolemantapaukset. Tutkituissa työpaikkatapaturmissa menehtyi yhteensä 24 työntekijää.

Tutkintaryhmän raportissa (TOT 12/11) annetaan suosituksia raivaustöiden työturvallisuuden kehittämiseksi.

Tapaturmatekijät

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) johdolla tutkittiin yhteensä 12 sähkö- ja telealan sekä 11 metsäalan kunnossapito- ja raivaustöissä vuosina 1986 – 2011 sattunutta työntekijän kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa.

Seitsemässä tapaturmassa puun kaato- ja raivaustyössä ei ollut tunnistettu kaatuneen puun aiheuttamaa vaarallista tilannetta.

Neljässä tapaturmassa menehtynyt työntekijä oli ollut puunkaadon vaara-alueella.

Neljässä tapaturmassa sähköjohtojen päälle kaatuneita puita raivattaessa sähkölinjoihin jäänyt jännite oli purkautunut raivaustöitä tehneisiin henkilöihin.

Seitsemän tapaturmaa aiheutui sähköpylvään kaatumisesta työntekijän päälle. Tapauksissa päälle kaatunut pylväs oli ollut laho, sen harus oli ollut heikko, upotussyvyys liian pieni tai juurituki oli pettänyt. Yhdessä tapauksista pylväs kaatui pystytysvaiheessa työntekijän päälle.

Kaksi tapaturmaa aiheutui, kun puun kaatamisvaihe epäonnistui ja puu kaatui toiseen suuntaan kuin oli ollut tarkoitus.

Kahdessa tapaturmassa työntekijöiden työkokemus vastaavista työtehtävistä ei ollut riittävä raivaustöiden turvalliseen suorittamiseen.

Kahdessa tapauksessa puuttuvat henkilösuojaimet aiheuttivat osaltaan kuolemaan johtaneet tapaturmat.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä suosittaa tutkintaraportissa vastaavien tapaturmien välttämiseksi muun muassa, että:

  • Uusia johtolinjoja rakennettaessa johdot sijoitetaan maahan aina, kun se teknisesti on mahdollista ja kannattavaa. Uudet ilmajohdot sijoitetaan mahdollisimman kauas puustosta ja linjojen raivaustarpeet arvioidaan säännöllisesti.
  • Raivaustyöhön laaditaan työsuunnitelma, jossa on ohjeet työn johtamisesta, turvallisista työmenetelmistä sekä käytettävistä työvälineistä ja –koneista. Työsuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan raivattavan linjan ja sen pylväiden kunto ja tuenta.
  • Raivaustyöhön osallistuvat asentajat perehdytetään raivaustyön vaaroihin sekä turvallisiin työtapoihin ja –menetelmiin.
  • Alueellista yhteistyötä kehitetään. Lähiseudulta löytyvät raivaustyöhön soveltuvat ammattilaiset ja työkoneet kartoitetaan jo ennakolta ennen mahdollisia myrskyjä.
  • Pylväiden ja linjojen kunnon seurantaa tehdään seurantajärjestelmää käyttäen ja tiedot tallennetaan tietokantaan.
  • Raivaustöistä vastaava antaa selkeät kirjalliset ohjeet henkilösuojainten käytöstä. Hän myös valvoo, että työtä tehdään ohjeistetulla tavalla.

Tapaturmantutkintaraportti TOT 12/11

Lisätietoja antaa tutkintaryhmän työtä johtanut erikoistutkija Hannu Tarvainen, puhelin 040 516 9255, sähköposti: etunimi.sukunimi@tvl.fi

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta tvl.fi/totti. Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:
johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582, etunimi.sukunimi@tvl.fi
työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi
erikoistutkija Hannu Tarvainen, p. 040 516 9255, etunimi.sukunimi@tvl.fi

 

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

Muokattu 04.12.2015