Sairausvakuutuslakiin ehdotetaan muutoksia – TapVakL:n 57 §:n 1 momentin mukainen etuus vähennettäisiin sairauspäivärahasta

Eduskunnalle on annettu sairausvakuutuslakia (SVL) koskeva muutosesitys, joka koskee muun muassa sairauspäivärahan ja tapaturmavakuutuslain 57 §:n mukaiseen työajan vakuutukseen perustuvan korvauksen suhdetta. SVL:n 12 luvun 2 §:ää on tarkoitus täsmentää muuta sosiaalivakuutuslainsäädäntöä vastaavaksi siten, että samalta ajalta ja saman työkyvyttömyyden perusteella ei olisi enää mahdollista saada korvausta kahdesta lakisääteisestä järjestelmästä.

Ehdotuksen mukaan jatkossa sairauspäivärahasta vähennettäisiin ”työtapaturman ja ammattitaudin perusteella myönnettävä tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha, tapaturmaeläke ja elinkorko”. Näin ollen myös tapaturmavakuutuslain 57 §:n 1 momentin mukainen etuus katsottaisiin ensisijaiseksi suhteessa sairauspäivärahaan ja se vähennettäisiin sairauspäivärahasta.

Myös viivästystilanteita koskevaa lain 12 luvun 2 §:n 2 momenttia säännöstä esitetään muutettavaksi. Momentti ehdotetaan muutettavaksi siten, että Kelalla on oikeus periä maksamansa päiväraha vakuutusyhtiöltä, jos vakuutusyhtiö on maksanut korvauksen kokonaan vakuutetulle viivästymistodistuksesta huolimatta. Nykyisin Kela perii liikaa maksetun osuuden vakuutetulta. 

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

HE 63/2014:
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140063

Lisätietoja: lakimies Kirsi Salo, 0404 504 228

Muokattu 04.12.2015