TOT 1/12: Saksilavanostimen käyttäjän vireystilasta varmistuttava

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton johdolla tutkittiin kuusi vuosina 2005 – 2012 sattunutta saksilavan käytöstä aiheutunutta työpaikkatapaturmaa.

Tutkituissa kuudessa tapaturmassa kuoli kuusi henkilöä. Kahdessa tapauksessa lähellä laipiota ollutta saksilavaa oli haluttu siirtää eteenpäin, mutta saksilavan hallintalaitteesta oli valittu ajoliikkeen sijaan nostoliike, minkä seurauksena saksilava nousi ylöspäin ja käyttäjä puristui korin kaiteen ja laipion väliin.

Kahdessa tapauksessa tapaturma aiheutui saksilavan vakauden menettämisestä. Toisessa tapauksista traktorin perässä olleen saksilavan tukijalkoja ei ollut asennettu ja toisessa tapauksessa saksilavaa ajettiin viiden metrin korkeudelle olleesta korista käsin. Molemmissa tapauksissa saksilava kaatui ja korissa olleet henkilöt menehtyivät turmissa.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä antaa tutkintaraportissa (TOT 1/12) suosituksia miten vastaavat tapaturmat voidaan torjua:

  • Henkilönostintyöt tulee suunnitella ennen nostotöiden aloittamista. Työn suunnittelussa määritellään työssä tarvittavan henkilöstönostimen ominaisuudet kuten korikuorma, työskentelykorkeus ja ulottuma, käyttövoima ja nostimen siirtotarpeet sekä sen soveltuvuus käyttökohteeseen.
  • Saksilava ja sen aiottu käyttöympäristö tulee tarkastaa aina ennen käyttöönottoa.
  • Työnantajan tulee varmistua, että työntekijöillä on riittävät tiedot ja taidot työkoneiden turvalliseen käyttämiseen. Saksilavan hallintalaitteita käyttävällä henkilöllä tulee olla työnantajan kirjallinen lupa saksilavan kuljettamiseen.
  • Työnantajan on valvottava ja varmistuttava siitä, että työntekijät ovat terveyden- ja vireystilansa puolesta soveltuvia käyttämään työkoneita turvallisesti. Työntekijän tulee kertoa työnantajalleen työkykyynsä liittyvistä seikoista ja muutoksista, joilla voi olla vaikutus työturvallisuuteen. Työterveyshuollon suorittamissa työhöntulo- ja määräaikaistarkastuksissa tulee arvioida työntekijöiden soveltuvuus ja kyky suoriutua turvallisesti työtehtävistä.
  • Koneita vuokraavan yrityksen tulee varmistua siitä, että koneet luovutetaan ainoastaan niiden turvallisen käytön hallitseville henkilöille.
  • Saksilavan valmistajien tulisi kiinnittää huomiota saksilavan hallintalaitteiden ja -järjestelmien kehittämiseen. Saksilavan varalaskujärjestelmä on oltava kaikkien helposti havaittavissa ja käytettävissä. Saksilavan korin turvarakenteita tulisi kehittää siten, ettei korissa työskentelevä henkilö voisi puristua korin ja sen yläpuolella olevan rakenteen väliin.

Tapaturmantutkintaraportti TOT 1/12

Lisätietoja antaa tutkintaryhmän työtä johtanut erikoistutkija Hannu Tarvainen, puhelin 040 516 9255, sähköposti: etunimi.sukunimi@tvl.fi

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta totti.tvl.fi Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:
johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582, etunimi.sukunimi@tvl.fi
työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi
erikoistutkija Hannu Tarvainen, p. 040 516 9255, etunimi.sukunimi@tvl.fi

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

Muokattu 04.12.2015