TOT 5/12: Kattojen kunnostustöiden turvallisuudessa parannettavaa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä tutki kahdeksan vuosina 1995-2012 kattojen kunnostustöissä sattunutta työpaikkatapaturmaa. Tapaturmissa sai surmansa yhteensä 6 työntekijää ja 2 yrittäjää.

Tapaturmiin johtaneet tekijät

Neljässä tutkitussa tapauksessa työntekijä tai yrittäjä ei ollut käyttänyt henkilökohtaista putoamissuojausta. Kiinteissä putoamissuojauksissa oli puutteita neljässä tutkitussa tapauksessa.

Kahdessa tapauksessa tapaturmaan joutunut henkilö oli oikaissut katolla liikkuessaan merkityltä, turvalliselta reitiltä. Kattotöiden aloituskokous oli jäänyt pitämättä ja töihin oli ryhdytty suoraan kahdessa tapauksessa.


Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä suosittaa tutkintaraportissa vastaavien tapaturmien välttämiseksi:

  • Kattotöitä ei saa aloittaa ennen kuin kattotyön turvallisuus on varmistettu.
  • Turvallisuusohjeita tulee noudattaa ja henkilökohtaisia suojaimia ja tarvittavia suojavälineitä pitää käyttää.
  • Puutteista ja vaaroista pitää ilmoittaa välittömästi esimiehelle tai työnjohdolle.
  • Kattotöissä tarvittavien rakennusmateriaalien nostamisesta ja katolla sijoittamisesta pitää laatia etukäteen ennen töiden aloittamista kirjallinen suunnitelma. Katolle johtavat kulkutiet on pidettävä esteettöminä ja selvästi merkittyinä.
  • Rakennuttajan ja hänen nimeämän turvallisuuskoordinaattorin tulee toimia työmaalla turvallisen työnteon esimerkkeinä. Heidän työturvallisuusasenteensa ja toimintansa vaikuttavat koko rakennushankkeen työturvallisuusilmapiiriin.
  • Rakennuttajan tulee laatia turvallisuusasiakirja, jossa on kerrottu muun muassa nimenomaisen rakennuksen erityispiirteistä aiheutuvat riskit.
  • Turvallisuuskoordinaattorin tulee varmistaa työturvallisuuden toteutuminen työmaalla. Hänen tulee suorittaa jatkuvaa työturvallisuuden valvontaa. Turvallisuuskoordinaattorin tulee puuttua välittömästi laiminlyönteihin ja hänen tulee pitää työmaan työturvallisuustietoja ajan tasalla.

TOT 5/12 -tutkintaraportti

Tutkintaryhmän työtä johti TVL:n erikoistutkija Hannu Tarvainen, joka antaa tutkinnasta lisätietoja, p. 040 516 9255.

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta totti.tvl.fi Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:
johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582, etunimi.sukunimi@tvl.fi, työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi, erikoistutkija Hannu Tarvainen, p. 040 516 9255.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

Muokattu 04.12.2015