TOT 8/12: Lastaussilloilla työskentelyssä vaaroja ja kehittämistarpeita

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä tutki yhteensä 7 työtekijän kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, jotka sattuivat lastauslaitureilla ja -terminaaleissa. Työtapaturmat sattuivat vuosina 1994-2012.

Neljässä tapauksessa kuljettaja oli jäänyt puristuksiin, kun kuorma-auto oli lähtenyt yllättäen liikkeelle. Näissä tapauksissa kuorma-autoa ei ollut pysäköity luotettavasti seisontajarrua tai renkaiden alle asetettavia kiiloja käyttämällä.

Kahdessa tutkitussa tapaturmassa työntekijä putosi lastauslaiturilta yli metrin korkeudelta maahan. Yhdessä tapauksessa työntekijä putosi lastauslaiturilta suoraan käynnissä olleeseen jätepuristimeen.

Kahdessa tapauksessa ajoneuvoyhdistelmä oli lähtenyt liikkeelle, kun perävaunu oli kytketty käynnissä olleeseen vetoautoon. Perävaunun jarrujärjestelmä oli paineistunut, jolloin seisontajarru oli automaattisesti vapautunut. Koska vetoauton seisontajarrua ei ollut kytketty päälle, lähti koko ajoneuvoyhdistelmä liikkeelle tuhoisin seurauksin.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä antaa tutkintaraportissaan muun muassa seuraavat suositukset:

  • Työnantajan tulee selvittää ja tunnistaa järjestelmällisesti työtehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat vaara- ja haittatekijät. Vaarojen arviointiin tulee ottaa mukaan myös työntekijöiden edustajia. Yhteisillä työpaikoilla arviointiin tulee pyytää mukaan niiden yritysten edustajia, joiden työntekijöitä työskentelee asianomaisissa tiloissa.
  • Työnantajan tai yhteisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävän tahon tulee valvoa töiden turvallista suorittamista. Vaarallisiksi todettuihin työtapoihin ja käytöntöihin pitää puuttua välittömästi.
  • Kuorma-autoissa tulisi olla äänimerkki muistuttamassa kuljettajaa seisontajarrun kytkemisestä.
  • Kuljetustehtävien suunnittelussa tulee seurata myös toteutuneen työn määrää eli sitä miten työvuorosuunnitelmat ovat pitäneet. 

Tapaturmantutkintaraportti TOT 8/12

Lisätietoja antaa tutkintaryhmän työtä johtanut erikoistutkija Hannu Tarvainen, puhelin 040 516 9255, sähköposti: etunimi.sukunimi@tvl.fi

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta totti.tvl.fi Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:
johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582, etunimi.sukunimi@tvl.fi
työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi
erikoistutkija Hannu Tarvainen, p. 040 516 9255, etunimi.sukunimi@tvl.fi

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

Muokattu 04.12.2015