TOT 9/11: Rakennustyömaiden päivittäistä turvallisuusseurantaa kehitettävä

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä analysoi vuosina 1993-2011 rakennustyömailla sattuneet kuolemaan johtaneet tapaturmat, joissa turvallisuusseurannassa, viikkotarkastuksissa tai muissa tarkastuksissa oli havaittu puutteita. Samalla tutkintaryhmä selvitti viikkotarkastusten nykytilan ja kehittämiskohteet.

Tutkituissa työpaikkatapaturmissa kuoli 12 pääurakoitsijan työntekijää, 13 aliurakoitsijan työntekijää tai yrittäjää, 1 vuokratyöntekijä ja 1 ammattioppilaitoksen opiskelija.

27 tapauksesta 18 tapauksessa työntekijän oma vaaran tunnistaminen olisi voinut pelastaa hänen henkensä. Tuloksesta voi päätellä, ettei työmaan vaaratekijöitä tunnisteta, eikä turvallisuusmääräysten sisältöä tunneta.

Suunnitelmiin tulleet muutokset ja normaalista työtavasta tehtävät poikkeukset olivat merkittävä tapaturmariski. Noin 70 prosentissa tässä tutkituista kuolemaan johtaneista tapaturmista aiheutui suunnitelmien muutoksesta, jotka yleensä tapahtuvat hyvin lyhyellä aikaviiveellä ennen varsinaista työn tekoa.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä antaa tutkintaraportissaan muun muassa seuraavat suositukset :

  • Vaaratilanteisiin ja epäkohtiin on puututtava välittömästi. Vaarallista tai ohjeiden vastaista toimintaa ei saa sallia. Ongelmat poistuvat vain päivittäin tehtävän valvonnan määrää lisäämällä ja kehittämällä sen sisältöä ja valvontakeinoja. Ohjeiden vastaisen toiminnan hiljainen hyväksyntä on myös kitkettävä työmailta pois.
  • Viikkotarkastuksissa tulee keskittyä nykyistä enemmän turvallisuusjohtamisen keinoihin. Viikkotarkastuksissa ei havaita suunnitelmiin tulleiden muutosten synnyttämiä uusia vaaroja ja vaarallisia tilanteita. Toimivia menetelmiä viikkotarkastusten toteuttamiseen on tarjolla useille eri toimialoille. Käyttöönottotarkastuksia varten tulee laatia selkeät muistilistat, jotka helpottavat tarkastuksen suorittamista.
  • Tarkastuksissa hylättyjä tai tarkastamattomia koneita tai laitteita ei saa ottaa käyttöön.
  • Tarkastuspöytäkirjat ja –asiapaperit tulee säilyttää työmaalla.

Lisää suosituksia työmaiden tarkastusten tehostamiseen löytyy tutkintaraportista: TOT 9/11 raportti

Lisätietoja antaa tutkintaryhmän työtä johtanut erikoistutkija Hannu Tarvainen, puhelin 040 516 9255, sähköposti: etunimi.sukunimi@tvl.fi

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta totti.tvl.fi Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:
johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582, etunimi.sukunimi@tvl.fi
työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi
erikoistutkija Hannu Tarvainen, p. 040 516 9255, etunimi.sukunimi@tvl.fi

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

Muokattu 04.12.2015