TOT02/11: Telinetyön ammattilainen huolehtii putoamissuojauksesta

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä tutki maaliskuussa vuonna 2011 tapahtuneen telineasentajan kuolemaan johtaneen putoamistapaturman.

Tapaturmatekijät

Teollisuusalueella olevan suuren ja korkean säiliön yläreunaan ulkokehälle rakennettiin uloketelineitä. Yläreunaan noin 18 metrin korkeudelle oli jo kiinnitetty neljä vielä erillistä telilohkoa. Telinelohkojen väliin jäi kokoamisvaiheessa noin metrin väli.

Telineasentaja poikkesi työsuunnitelmasta, kun hän siirtyi jo koottujen telinelohkojen kautta kohti uutta asennuskohtaa. Asentajalla oli telinelohkojen välin ylittämiseen sopimaton putoamissuojain ja siksi hänen piti siirtää ainoan turvaköyden kiinnitystä aina samalla kun hän ylitti telinelohkojen välisen aukon. Telineasentaja myös kuljetti mukanaan työssä tarvittavia telineosia, mikä on osaltaan saattanut vaikeuttaa kiinnityspisteen vaihtoa. Näin toimiessaan asentaja ilmeisesti putosi telinelohkojen välisestä aukosta maahan ja kuoli.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä suosittaa tutkintaraportissa vastaavien tapaturmien välttämiseksi:

  • Jos työvaihe tai liikkuminen edellyttää turvaköyden tai tarraimen kiinnityspisteen siirtoa tilanteessa jossa on putoamisvaara, on vähintään toinen köysi tai tarrain oltava koko ajan kiinnitettynä luotettavaan tukipisteeseen.
  • Päätoteuttajan on esitettävä ennen rakennustöiden alkua rakennuttajalle (tilaajalle) rakennustöiden työturvallisuutta koskevat suunnitelmat. Rakennuttaja varmistuu ensi vaiheessa työturvallisuuden yleissuunnitelman tekemisestä. Turvallisuussuunnitelma täsmentyy rakennustyön edetessä ja päätoteuttaja huolehtii niiden päivityksestä.
  • Putoamisvaarat tulee tunnistaa jo ennen töiden aloitusta. Putoamissuojaus on suunniteltava ja toteutettava niin, ettei putoamisvaaraa pääse syntymään edes hetkellisesti. Aukot on peitettävä tai kulku niistä aiheutuvaan vaarakohtaan on estettävä.
  • Työntekijän tulee tehdä suunnitelman mukaisesti. Jos työtä ei voi toteuttaa suunnitellusti, työn suorittaminen on suunniteltava uudelleen. Tällöin myös työn vaarojen tunnistaminen ja arvioiminen pitää tehdä uudelleen.

Lisää toimintaohjeita löytyy tutkintaraportista: TOT 02/11

Lisätietoja antaa tutkintaryhmän työtä johtanut työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta totti.tvl.fi Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:
johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582, etunimi.sukunimi@tvl.fi, työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi, erikoistutkija Hannu Tarvainen, p. 040 516 9255, etunimi.sukunimi@tvl.fi

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

Muokattu 04.12.2015