Tapaturmavakuutuslain mukaiset euromäärät vuonna 2014

Tapaturmavakuutuslain 60 §:ssä tarkoitetut euromäärät ja tapaturmakorvaukset tarkistetaan työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on 23.10.2013 vahvistanut vuoden 2014 indeksiluvut. Ensi vuonna työeläkeindeksiluku on 2509 ja palkkakerroin on 1,350. 

Tapaturmavakuutuslain 60 §:ssä tarkoitetut sekä 24 b §:n 1 momentissa tarkoitetun tulosovitusperusteen euromäärät ovat vuonna 2014 seuraavat: 

1. TapVakL 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu pientyönantajan omavastuu: 113,00 € 

2. TapVakL 11 §:ssä tarkoitettu korvaus, joka enintään voidaan periä vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneeltä työnantajalta: 2 260,00 € 

3. TapVakL 16 §:n 3 momentissa tarkoitettu hautausapu: 4 760,00 € 

4. TapVakL 20 §:n 2-4 momentin haittalisät:

– ylin haittalisä 28,96 €/pv

– keskimmäinen haittalisä 19,55 €/pv

– alin haittalisä 8,70 €/pv 

5. TapVakL 20 a §:n 2-4 momentin lisät:

– korotettu vaatelisä 2,31 €/pv

– vaatelisä 0,58 €/pv

– opaskoiralisä 5,79 €/pv 

6. TapVakL 24 b §:n 1 momentissa tarkoitetun tulosovitusperusteen määrä: 26 746,00 € 

7. TapVakL 28 §:n 6 momentissa tarkoitettu vähimmäisvuosityöansio: 12 440,00 € 

8. TapVakL 60 a §:n 4 momentissa sanotun korvauksen korotuksen pienin määrä: 7,28 € 

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen indeksijärjestelmästä 1.1.2005 alkaen ks. Tapaturma-asiain korvauslautakunnan kiertokirje 1/2005. 

Euromäärät ja indeksiluvut vuosina 2010-2014. 

Lisätietoja: lakimies Annu Vento, TVL, puhelin 0404 504 265

Muokattu 04.12.2015