Tapaturmavakuutuslakiin esitetään muutosta: miehille ja naisille yhtä suuri haittarahan kertakorvaus

Eduskunnassa on käsiteltävänä ehdotus tapaturmavakuutuslain muuttamiseksi siten, että miehille ja naisille kertakorvauksena maksettava haittaraha olisi yhtä suuri. Nykyisen lain mukaan haittarahan kertakorvaukseen vaikuttaa kerroin, jonka johdosta miehelle maksettava kertakorvaus on pienempi kuin samanlaisesta, samana vuonna ja samanikäiselle naiselle sattuneesta vahingosta maksettava kertakorvaus. Ehdotuksen perustana on EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu, joka on annettu 3.9.2014. 

Tapaturmavakuutuslakiin ehdotetaan lisättäväksi 18 f §, jonka mukaan miehelle maksettavaan haittarahan kertakorvaukseen maksetaan lisäkorvaus, jonka suuruus on naisen ja miehen kertakorvauksen erotus, kun naisen ja miehen ikä, haittaluokka ja vahingon sattumisvuosi ovat samat. Lainmuutosehdotus sisältyy työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön kokonaisuudistusta koskevaan hallituksen esitykseen (HE 277/2014 vp, liitelaki 37). Muutos tulisi voimaan heti, kun se on vahvistettu. Sitä sovellettaisiin myös haittarahoihin, jotka on maksettu EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun jälkeen, eli takautuvasti 3.9.2014 alkaen. 

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettuun lakiin esitetään lisättäväksi viittaus edellä mainittuun tapaturmavakuutuslain pykälään, joten haittarahan kertakorvauksen lisäkorvaus maksettaisiin myös miesurheilijoille. 

Uudessa työtapaturma- ja ammattitautilaissa, joka ehdotetaan sovellettavaksi 1.1.2016 ja sen jälkeen sattuviin vahinkotapahtumiin, ei ole eroa miehen ja naisen haittarahan kertakorvauksen laskentaperusteessa. 

Lisätietoja: lakimies Kirsi Salo, puh. 0404 504 228

Muokattu 04.12.2015