Tietoisuutta sosiaaliturvajärjestelmistä lisättävä

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama vakuutuslääkärijärjestelmää kehittävä työryhmä julkisti esityksensä tiistaina 21. tammikuuta.

Päätökset perusteltava tarkemmin

Työryhmän muistiossa esitetään, että sosiaalivakuutuksien etuuspäätöksien perustelemisesta säädettäisiin tarkemmin laissa. Etuuden hylkäävään päätökseen tulisi työryhmän mukaan kirjata ne asiat, jotka ovat vaikuttaneet tapauksen arviointiin sekä näiden perusteella tehdyt johtopäätökset.

Kansalaisille lisää tietoa järjestelmistä

Tietoisuutta sosiaalivakuutusetuuksista sekä eri sosiaalivakuutuksien asiankäsittelyprosesseista ja menettelytavoista tulee lisätä viestintää tehostamalla.

Työryhmä toteaa muistiossaan, että etuudenhakijan osallisuutta ja luottamusta järjestelmää kohtaa voidaan lisätä parantamalla vakuutuslääkärijärjestelmästä ja sosiaalivakuutusjärjestelmästä tehtävää viestintään.

Hoitavien lääkärien ja vakuutuslääkärien yhteistyötä kehitettävä

Helsingin yliopistoon esitetään perustettavan osa-aikainen vakuutuslääketieteen professuuri. 

Hoitavien lääkäreiden ja vakuutuslääkäreiden yhteistyötä ja tiedonkulkua tulisi kehittää esimerkiksi hyödyntämällä Kanta-arkistoa ja vakuutuslaitosten rekistereitä.

Vakuutuslääkärin tehtävää ei tunneta

Vakuutuslääkärin tehtävänä ei ole vakuutetun henkilön terveydentilan tutkiminen. Hänen tehtävänään on  arvioida korvauksen tai etuuden maksamisen lääketieteelliset edellytykset.

Hoitavan lääkärin tehtävänä on tutkia vakuutettu ja laatia tutkimuksessa esiintulleista tiedoista lääkärinlausunto vakuutusyhtiölle korvaushakemuksen tai etuuden käsittelyä varten.

Vakuutuslääkäri ei tapaa eikä tutki itse korvauksen hakijaa. Hän arvioi esimerkiksi lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa vakuutetulle sattuneen työtapaturman ja vakuutetulla havaittujen vammojen ja vaivojen välistä syy-yhteyttä hoitavan lääkärin laatimien asiakirjojen pohjalta.

Vakuutuslääkäri ei koskaan tee korvauspäätöstä yksin, vaan hän osallistuu päätöksen valmisteluun yhtenä asiantuntijana vakuutuslaitoksen korvausasiantuntijoiden, korvausjuristien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Vakutuuslääkärijärjestelmää kehittäneen työryhmän muistio / sosiaali- ja terveysministeriön kotisivut

 

 

 

 

Muokattu 04.12.2015