Asetukset ammattitautiluettelosta ja haittaluokituksesta annettu

Ensi vuoden alusta tulee voimaan uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki. Laki kumoaa nykyisen tapaturmavakuutuslain ja sen nojalla annetut asetukset ammattitautiluettelosta ja haittaluokituksesta.

Uuden lain voimaantulosta johtuen asetukset ammattitautiluettelosta ja haittaluokituksesta on annettu nyt uudestaan. Jatkossa ammattitautiluettelosta ja haittaluokituksesta säädetään valtioneuvoston asetuksilla.

Ammattitautiluettelo listaa yleisimmät ammattitaudeiksi katsottavat sairaudet ja näitä aiheuttavat fysikaaliset, kemialliset ja biologiset altisteet. Luettelo ei ole tyhjentävä eikä rajoittava, vaan sairaus voidaan korvata ammattitautina, vaikka sitä ei ole mainittu asetuksessa, jos sairauden syy-yhteys työn sisältämään fysikaaliseen, kemialliseen tai biologiseen tekijään on osoitettavissa riittävällä todennäköisyydellä.  Ammattitautiluetteloa tullaan päivittämään säännöllisin väliajoin työlääketieteessä tapahtuva kehitys huomioiden.

Haittaluokitus puolestaan sisältää nykyiseen tapaan säännökset työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettujen vammojen ja sairauksien pysyvän haitan arvioinnista ja haittaluokista. Uusi asetus ei tuo muutoksia nykyiseen haittaluokitukseen.  

Asetukset tulevat voimaan samanaikaisesti uuden työtapaturma- ja ammattitautilain kanssa 1. tammikuuta 2016.

Valtioneuvoston asetus ammattitautiluettelosta (769/2015)

Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta (768/2015)

TVL:n kotisivuilla 15.6.2015 julkaistu uutinen asetusluonnoksista

Muokattu 04.12.2015