Hallituksen esitys erityisryhmien tapaturma- ja ammattitautiturvasta

Hallitus on 22.10.2015 antanut eduskunnalle esityksen, joka koskee perhehoitajien, omaishoitajien, kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien sekä vammaisten ja vajaakuntoisten työtoimintaan osallistuvien tapaturma- ja ammattitautiturvaa. Näitä henkilöryhmiä koskeviin erityislakeihin esitetään lisättäväksi viittaus vuoden 2016 alusta voimaan tulevaan työtapaturma- ja ammattitautilakiin. Viittaussäännösten mukaan näihin ryhmiin kuuluvat tulisi vakuuttaa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisella vakuutuksella. Tällöin heidän vakuutusturvansa vastaisi työntekijöille säädettyä turvaa kuten tälläkin hetkellä. Tapaturma- ja ammattitautiturva ulotettaisiin samalla koskemaan myös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla järjestettävään työtoimintaan osallistuvia.

Esitykseen sisältyy myös teknisiä tarkistuksia seuraaviin lakeihin: työtapaturma- ja ammattitautilaki, urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annettu laki sekä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaki.

Muutokset esitetään tulevaksi voimaan 1.1.2016. 

Hallituksen esitys (HE 93/2015 vp) 

Lisätietoja: lakimies Annu Vento, TVL, puh. 0404 504265

Muokattu 04.12.2015