Joka päivä terveenä työstä kotiin

John Drebinger- Työt voidaan tehdä hyvin ilman tapaturmia ja ammattitauteja, korostaa amerikkalainen pitkän linjan turvallisuuskouluttaja John Drebinger.

Tavoitteena pitää olla, että työntekijät voivat lähteä joka päivä terveenä töistä kotiin.

John Drebinger on toiminut yli 20 vuoden ajan kouluttajana lukuisissa suurissa amerikkalaisissa yrityksissä. Hän on myös esiintynyt puhujana merkittävissä kansainvälisissä turvallisuusalan kongresseissa.

- Parhaat yritykset toimivat vastuullisesti ja ovat oivaltaneet, että hyvä turvallisuus  on välttämätöntä niiden kilpailukyvyn ja jatkuvan kehittymisen kannalta.  

Turvallisuuden eteen on ponnisteltava joka päivä.

- Ratkaisevaa on, millainen turvallisuuskulttuuri yrityksessä on.  Silloin onnistutaan, kun otetaan vastuu niin itsestä kuin muista ja oivalletaan, että hyvä turvallisuus on kaikkien yhteinen etu, Drebinger toteaa.

Lähtökohtana nolla tapaturmaa

Turvallisuustoiminnan lähtökohdaksi Drebinger nostaa nolla tapaturmaa -ajattelun.

- Päämääränä pitää olla, että työssä ei saa sattua yhtään tapaturmaa. Tavoitteen pitää olla selkeästi "nolla tapaturmaa".

Yrityksissä turvallisuustavoitteiden asettelusta vastaa Drebingerin mukaan aina ylin johto ja omistajat.

- Turvallisuutta on johdettava näkyvästi ja sitoutuneesti. On annettava riittävät voimavarat, että tavoitteisiin voidaan päästä. On myös valvottava sääntöjen ja ohjeiden noudattamista sekä jaettava palautetta.

Drebinger korostaa, että turvallisuus on yrityksille hyvää  ja taloudellisesti kannattavaa "bisnestä".

- Turvallisuus kulkee käsi kädessä laadun ja tuottavuuden kanssa.  Tapaturmat ovat merkki siitä, että johtamisessa ja tuotantoprosessissa on vikoja ja häiriöitä, jotka pitää korjata.

Työturvallisuuteen kannattaa panostaa. Turvallisuuden on oltava kiinteä osa kaikkea yritystoimintaa - niin johtamista, suunnittelua, hallintoa, tuotantoa kuin kuljetuksiakin.

- Turvallisuus on aivan väärä paikka säästää, Drebinger huomauttaa.

Huonoja yrityksiä varten tarvitaan lakeja ja valvontaa, jotta työntekijöiden terveys ja turvallisuus voidaan taata.

- Onneksi suurin osa yrityksistä on jo havainnut työturvallisuuden tärkeän arvon ja merkityksen niiden kilpailukyvylle.  Ne panostavat turvallisuuteen ja vastuulliseen toimintaan enemmän kuin lait vaativat.

Esimiehet avainasemassa

John Drebinger tekee taikatemppujaYrityksissä käytännön työturvallisuusasioissa avainhenkilöitä ovat esimiehet, "supervisorit".

- Heidän on luotava johdon antamin tavoittein hyvä turvallisuuskulttuuri. Se tarkoittaa hyvää työympäristöä, turvallisia työskentelytapoja ja pelisääntöjä sekä hyvää yhteistoimintaa.

Esimiesten on motivoitava työntekijöitä sekä annettava myös palautetta - tarvittaessa niin kiitosta kuin arvosteluakin.

Erityisesti esimiesten on opastettava uusia työntekijöitä, jotta he oppivat turvallisen tavan työskennellä.

- Tärkeää on myös esimiesten oma esimerkki.  On näytettävä, että turvallisuus on tärkeä arvo ja siitä on kaikille etua.

Työntekijöiden pitää Drebingerin mielestä työskennellä aina annettujen ohjeiden ja määräysten mukaan. Riskejä ei saa ottaa. Turvallisuusasenteiden on oltava oikeat.

- Työntekijöiden on opittava ottamaan vastuu omasta itsestään ja tekemisistään, mutta myös kantamaan vastuuta muista.

Turvallisuuskulttuuriltaan parhaissa yrityksissä työntekijät jo omaehtoisesti kysyvät : "Mitä minä voin tehdä sinun turvallisuutesi eteen?"

- Huolenpito ja vaaratekijöihin puuttuminen koetaan monissa yrityksissä nyt jo yhteiseksi ja hyväksi asiaksi.  Vanhemmat ja kokeneemmat työntekijät opastavat  omalla esimerkillään nuorempia.

Parhaimmillaan turvallisuudesta on tullut Drebingerin mukaan tärkeä osa ammattitaitoa ja  päivittäistä työntekoa.

Tavoitteeksi kokonaisturvallisuus

Drebingerin mielestä turvallisuutta olisi edistettävä kokonaisvaltaisesti - pelkkä työturvallisuus ei riitä. Tarvitaan laajaa asennemuutosta myös vapaa-ajan turvallisuuteen.

- Kotona ja vapaa-ajalla sattuu nyt jo huomattavasti enemmän tapaturmia kuin työssä. Useimmille työssäoloaika on tilastojen mukaan päivän turvallisin hetki.

Drebinger ehdottaa, että  työelämän hyviä turvallisuuskäytäntöjä  ja -välineitä ryhdyttäisiin entistä enemmän käyttämään myös vapaa-ajan tapaturmien torjunnassa.

- Kyse on kokonaisturvallisuuden edistämisestä ja hyvän turvallisuuskulttuurin luomisesta kattamaan 24 tuntia vuorokaudessa. Riskejä ei saa ottaa työssä, mutta ei myöskään kotona tai vapaa-ajan harrastuksissa.

Työnantajien kannattaisi  pitää hyvää huolta työntekijöistään ja panostaa myös työntekijöiden vapaa-ajan tapaturmien torjuntaan. Tavoitteena tulisi olla, että työntekijät voivat joka päivä tulla terveenä töihin.

- Kun huolehtii toisten turvallisuudesta, samalla myös oma turvallisuus paranee, Drebinger muistuttaa.

Teksti ja kuvat Kari Rissa

Kuvatekstit

Ylempi kuva: John Drebinger on toiminut jo yli 20 vuotta turvallisuusalan kouluttajana ja luennoitsijana. Hänen asiakkaitaan ovat useat suuret amerikkalaiset yritykset

Alempi kuva: John Drebinger on aikaisemmin toiminut taikurina. Hän esittää nykyisin turvallisuusluennoillaan myös taikatemppuja. Drebinger oli elokuussa järjestetyn Pohjoismaisen tapaturmatutkijakokouksen pääesiintyjä.

Muokattu 04.12.2015