Komissio ehdottaa työntekijöille parempaa suojaa syöpää aiheuttavilta kemikaaleilta

Euroopan komissio ehdottaa muutosta karsinogeeni- ja mutageenidirektiiviin. Muutosehdotuksessa esitetään 13 kemialliselle tekijälle raja-arvon asettamista. Muiden tekijöiden osalta analysointia on vielä jatkettava, ja niitä koskeva raja-arvoehdotus on määrä antaa vuoden 2016 loppuun mennessä.

Työterveyden ja työturvallisuuden puitedirektiivi (89/391/ETY) sekä kemiallisia riskejä käsittelevät direktiivit, kemiallisista tekijöistä annettu direktiivi ja karsinogeeneista ja mutageeneistä annettu direktiivi, ohjaavat työntekijöiden suojelua karsinogeeneilta.

Työterveyden ja työturvallisuuden puitejärjestelyn mukaan työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen kohdistuvat riskit on poistettava tai minimoitava. Karsinogeeni- ja mutageenidirektiivissä on konkreettisia säännöksiä, jotka koskevat kemiallisia karsinogeeneja.

Kaikkien karsinogeenien osalta ei ole kuitenkaan vahvistettu kansallisia työperäisen altistumisen raja-arvoja tai vahvistetut raja-arvot ovat korkeita. Tämän seurauksena työntekijöillä ei ole riittävää suojaa.

Yritykset, jotka toimivat korkeamman raja-arvon asettaneissa jäsenvaltioissa voivat myös saada perusteetonta kilpailuetua tilanteesta.

Yhtenäiset raja-arvot - tavoiteena turvallisuuden paraneminen

Komission ehdotuksella tehostetaan työntekijöiden terveyden suojelua sisämarkkinoilla. Yhtenäisillä raja-arvoilla määritellään tasapuoliset toimintaedellytykset ja asetetaan työnantajille, työntekijöille ja valvontaviranomaisille yhteinen tavoite.

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa EU:n arvoa matalamman eli tiukemman kansallisen raja-arvon, kunhan se vastaa direktiivin perimmäistä tavoitetta eli altistuksen minimoimista

Lue tarkemmin EU komission taustatiedotteesta

Muokattu 03.06.2016