Lähiesimiesten mukaan työturvallisuudessa kehitystä parempaan suuntaan

TVK:n analyysisarjassa julkaistiin tänään uusi analyysi, jonka aiheena on työturvallisuuden kehittyminen viime vuosina lähiesimiesten näkökulmasta. Lähiesimiehille suunnatulla kyselyllä selvitettiin erityisesti lainsäädäntömuutosten vaikutuksia työturvallisuuteen. Miten esimerkiksi työturvallisuuslain kokonaisuudistus (738/2002) on edistänyt työturvallisuuden kehittymistä? Kyselyyn vastasi 78 esimiestä seitsemää organisaatiosta, jotka edustivat seitsemää eri toimialaa. Nämä kaikki alat sisältävät fyysisesti raskasta työtä. Analyysi perustuu Kaisa Tammisen opinnäytetyöhön, joka on tehty Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja toimeksiantajana toimi Työsuojelupäälliköt ry.

Hyvää kehitystä usealla osa-alueella

Tutkimustulokset osoittivat, että kyselyyn vastanneiden lähiesimiesten mielestä työturvallisuus on pääasiassa kehittynyt työpaikoilla parempaan suuntaan viime vuosien aikana.  Alle on listattu kyselyn vastauksista esille nousseet pääkohdat työturvallisuuden kehittymisessä:

  • vaaratilanteiden ehkäisy
  • koulutusten lisääntyminen 
  • turvallisuusajattelu ja aiempaa parempi huolellisuus
  • työympäristön ja työtilojen turvallisuuden parantuminen
  • henkilösuojainten ja muiden turvavälineiden parempi käyttö
  • velvoitteiden, erityisesti riskien arvioinnin määrän lisääntyminen

Kehitykseen ovat vaikuttaneet työturvallisuutta edistävät lait, kuten työturvallisuuslaki (738/2002) sekä laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006). Työturvallisuuslain uudistamisella haluttiin muun muassa lisätä juuri turvallisuusajattelua, joka on myös edistänyt työpaikkojen turvallisuutta. Kuitenkaan pelkästään työturvallisuuslailla ei voida muuttaa työpaikan turvallisuuskulttuuria, vaan siihen tarvitaan myös työnantajan ja työntekijöiden oma panos. 

Mitä voitaisiin vielä parantaa?

Työturvallisuuden kehittymisen lisäksi lähiesimiehiltä kysyttiin, onko työturvallisuudessa vielä joitain merkittäviä puutteita. Vastauksissa ilmeni vaihtelevuutta ja työturvallisuuden kehittyminen osoittautui myös yrityskohtaiseksi. Eroavaisuuksista huolimatta pääteemat kuitenkin löytyivät. Lähiesimiesten mukaan parantamisen varaa olisi vielä eniten fyysisessä ja sosiaalisessa työympäristössä, asenteissa työturvallisuutta kohtaan ja yhteistoiminnassa yrityksen ulkopuolisten tahojen kanssa.

Edellä mainituissa teemoissa oli siis eniten epäkohtia työpaikoilla, mutta saman teeman sisältä löytyi eroavaisuuksiakin. Lisäksi joissain yrityksissä esimerkiksi asenteet työturvallisuutta kohtaan ovat kehittyneet, toisissa niihin kaivattiin vielä parantamista. Osa esimiehistä kertoi työturvallisuuden alkaneen kehittyä vuosia sitten, osa kertoi muutoksen alkaneen vasta hiljattain. Muutos parempaan suuntaan oli kuitenkin alkanut jo kaikilla.

Lue tarkemmin analyysista ja sen tuloksista sivulta: www.tvk.fi/julkaisut

Muokattu 22.06.2016