TOT 02/13: Ohjeiden vastainen lisätyömaadoitus irtosi ja työntekijä sai sähköiskun

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä tutki huhtikuussa vuonna 2013 voimajohtotyömaalla tapahtuneen työntekijän kuolemaan johtaneen sähkötapaturman.

Tapaturma

Sähkön siirtolinjaa rakennettiin käytössä olevan voimalinjan viereen. Työpari oli kiivennyt voimajohtopylvääseen suoristamaan vinoon jäänyttä eristinketjua. He työskentelivät osajohtimien päällä, toinen käytti taljaa ja toinen siirsi kiinnityskohtia.

Suoristustyön yhteydessä maadoitusköyden puristusliitin irtosi. Kun taljaa käyttänyt työntekijä tarttui maadoitusköyteen, hän sai sähköiskun. Työparin toinen työntekijä yhdisti irronneen maadoitusköyden uudelleen, varaus purkautui ja sähköiskun saanut työntekijä putosi osajohtimien päältä valjaiden varaan. Työntekijä kuoli tapaturmapaikalla.

Tapaturmatekijät

Ilmeisesti osajohtimen noston yhteydessä lisämaadoituksen kiristämättä jäänyt kiinnike irtosi ja johtimeen muodostui latausjännite viereisen, käytössä olleen siirtolinjan vaikutuksesta.

Työnantajayrityksen työmaalla oli sattunut jo aiemmin latausjännitteestä aiheutunut tapaturma. Henkilöstön kanssa oli käyty onnettomuuden jälkeen läpi se miksi onnettomuus oli sattunut ja miten vastaavat onnettomuudet vältetään jatkossa. On mahdollista, että työryhmä ei tästä huolimatta ymmärtänyt tai ottanut todesta latausjännitteestä aiheutuvaa vaaraa.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä suosittaa tutkintaraportissa vastaavien tapaturmien välttämiseksi:

  • Riskinottoon pitää puuttua jämäkästi ja työnjohdon tulee valvoa töiden turvallisuutta. Haastavissa työkohteissa nokkamiehen sijaan tai hänen lisäkseen tulisi olla työnjohtaja.
  • Ennen työn aloittamista pitää varmistua sähkön syötön erotuksesta, sähkön kytkemisen estämisestä, jännitteettömyyden varmistamisesta ja työmaadoittamisesta eli latausjännitteen purkamisesta.
  • Töitä ei saa aloittaa ennen kuin lupa töiden aloittamiseen on saatu työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojalta.
  • Vaara- ja pelastustilanteissa on oltava valmius ylimääräiseen maadoittamiseen, kun töitä tehdään siirtolinjan pylväässä. Putoamissuojaus ja toimintakyvyttömän henkilön turvalliseen paikkaan siirtäminen on suunniteltava myös poikkeustilanteiden varalta.
  • Työn tilaajan eli rakennuttajan nimeämällä turvallisuuskoordinaattorilla pitää olla valtuudet vaikuttaa työmaan käytännön töihin turvallisuusasioiden osalta.

Lisää toimintaohjeita löytyy tutkintaraportista: TOT 02/13

Lisätietoja antaa tutkintaryhmän työtä johtanut työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta totti.tvl.fi Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:

johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582, etunimi.sukunimi@tvl.fi, työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

Muokattu 04.12.2015