TOT 08/11: Teematutkintaraportti kuorma-auton lavan ja rungon väliin puristumisesta aiheutuneista työpaikkakuolemantapauksista

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä tutki kuusi vuosina 1993 - 2011 sattunutta kuorma-auton lavan ja rungon väliin puristumisesta aiheutunutta työpaikkakuolemantapausta.

Tapaturmatekijät

Tutkituissa tapaturmissa kuljettajat ovat työskennelleet yksin ja reagoineet erilaisiin poikkeamatilanteisiin, kuten laitteiden toiminnan häiriöihin. Häiriönpoisto on saatettu tehdä ilman huolellista etukäteissuunnittelua mukana olleella välineistöllä.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä suosittaa tutkintaraportissa vastaavien tapaturmien välttämiseksi:

  • Kippilavan, vaihtolavamekanismin tai kuormakorin alle ei pidä mennä. Jos puristumisvaara-alueelle on pakko mennä, tulee lavan yläasennossa pysyminen varmistaa tarkoitusta varten lavaan kiinnitetyllä mekaanisella ja tarpeeksi vahvalla tuella.
  • Auton moottori tulee sammuttaa, kun auton laitteiden häiriötä mennään paikallistamaan tai poistamaan.
  • Laitteiden ja ohjaimien käyttäminen vaara-alueelta pitää estää esimerkiksi niiden sijoittelulla. Myös vahingossa tapahtuva käyttö ja käynnistys tulee estää esimerkiksi koteloinneilla.
  • Laitteet, joita joudutaan säätämään ja huoltamaan usein, tulisi sijoittaa niin, että niiden toiminnan pystyy tarkistamaan vaivattomasti ja puristumisvaara-alueen ulkopuolelta.
  • Kippilava- ja vaihtolavalaitteistot tulee tarkistaa säännöllisesti, esimerkiksi katsastuksen yhteydessä.
  • Laitteet tulee suunnitella niin, että ne toimivat käyttöolosuhteissa luotettavasti (lumi, kosteus, jäätyminen, yms.).
  • Laitteiden huolto-, kunnossapito- ja säätötyöt tulee suunnitella ja laitteisiin mahdollisesti tehtävät muutokset tulee dokumentoida.

Lisää toimintaohjeita löytyy tutkintaraportista: TOT 08/11

Lisätietoja antaa tutkintaryhmän työtä johtanut työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta totti.tvl.fi Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:
johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582, työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936. Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@tvl.fi.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

Muokattu 04.12.2015