TOT 4/12: Päältä ajettavien koneiden kaatumisvaara

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä analysoi tarkemmin kolme vuosina 2011-2013 sattunutta päältä ajettavien koneiden kaatumisesta aiheutunutta työpaikkakuolemantapausta. Lisäksi tutkinnan yhteydessä käytiin läpi useita muita samankaltaisia kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.

Tapaturmatekijät

Kaikissa kolmessa uudessa nyt analysoidussa tapauksessa onnettomuus sattui yksintyöskennelleille pyöräalustaista pienkonetta kuljettaneille henkilöille. Kaikissa näissä onnettomuuksissa kuljettaja puristui koneen alle, eikä päässyt itse puristuksesta pois tai pystynyt hälyttämään apua. Pienkoneet olivat päältä ajettavia, eikä niissä ollut hyttiä, turvakaarta eikä turvavöitä. Tiettävästi uhrit eivät käyttäneet suojakypärää ja he olivat jo ennen tapaturmaa tietoisia koneen kaatumisvaarasta.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä suosittaa tutkintaraportissa vastaavien tapaturmien välttämiseksi:

  • Työn vaarat pitää tunnistaa etukäteen. Pienkoneen käyttö ja siirtäminen on suunniteltava etukäteen. Koneiden soveltuvuus käyttöön ja olosuhteisiin on varmistettava etukäteen.
  • Vaarojen arvioinnin perusteella työnantaja ohjeistaa kypärän käytön. Mönkijän kuljettajan on käytettävä suojakypärää.
  • Päältä ajettavien pienkoneiden ajamista ja käyttöä kaltevalla alustalla tulee välttää, niiden sijaan voi olla tarpeen käyttää turvallisempia työvälineitä ja -menetelmiä. Ylä- ja alamäkeen on syytä ajaa kohtisuoraan.
  • Koneiden käyttökoulutus ja hallinnan kiireetön opettelu tulee toteuttaa turvallisissa olosuhteissa.
  • Päältä ajettavien pienkoneiden kuormaamisessa on noudatettava valmistajan antamia ohjeita ja rajoituksia.
  • Ajonopeus tulee pitää niin alhaisena, ettei esimerkiksi äkkipysähdys kaada konetta.
  • Päältä ajettaviin ruohonleikkureihin voidaan asentaa asentoanturi, joka varoittaa turvallisen kaltevuuden ylittymisestä.

Lisää toimintaohjeita löytyy tutkintaraportista: TOT 4/12

Lisätietoja antaa tutkintaryhmän työtä johtanut työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta totti.tvl.fi Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat: työturvallisuusasiantuntija Marja Kaari, p. 0404 504234, työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936 ja johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582. Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@tvl.fi.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

Muokattu 21.12.2015