TOT 5/14 Töiden järjestelyyn liittyneet raskaan liikenteen kuljettajien liikenneonnettomuudet

Teematutkintaan TOT 5/14 on valittu onnettomuustapauksia, joissa tavaraliikenteessä tapahtuneen onnettomuuden keskeisenä riskitekijänä on ollut joko töiden järjestelyyn tai kuljettajan terveydentilaan liittyneitä riskitekijöitä.

Kuljettajan terveyteen tai työkykyyn liittyneitä riskejä arvioidaan paitsi kuljettajan vastuulla olevana asiana, myös kuljetusyrityksen turvallisuusjohtamisen, töiden järjestelyn ja työterveyshuollon tai yleisen terveydenhuollon vaikutusmahdollisuuksien kautta. Kaikissa onnettomuustapauksissa välitön riski liittyy kuljettajan toimintaan tai terveydentilaan. Töiden järjestelyyn liittyvät riskit ovat olleet myötävaikuttavia riskejä.

Onnettomuuksien riskitekijöitä on tarkasteltu lisäksi kuljettajan osaamisen, tekniikan sekä muiden kuljetusketjun toimijoiden ja viranomaistoimijoiden näkökulmista.

Onnettomuustapaukset

Onnettomuustapauksissa kuljettaja ajoi raskaalla ajoneuvolla työajossa tavanomaisessa suomalaisessa liikenneympäristössä. Kuljettajan huomion herpaantumisen, toimintakyvyn laskun, sairauskohtauksen tai äkillisen ajoneuvoteknisen vian seurauksena ajoneuvo suistui tieltä ja/tai kaatui.

Osa onnettomuusajoneuvon kuljettajista menehtyi tapaturmaisesti jo onnettomuuspaikalla. Osa kuljettajista menehtyi sairauskohtaukseen onnettomuuspaikalla, osa matkalla sairaalaan tai myöhemmin sairaalassa. Puolessa tapauksista onnettomuuden seurauksia pahensi se, että kuljettaja ei käyttänyt turvavöitä.

Havaitut riskit

Onnettomuustapauksissa keskeisinä johtamiseen liittyneinä riskeinä todettiin kuljetusten ja/tai työvuorojen suunnittelun sekä ajojärjestelyn heikkouksia, jotka omalta osaltaan selittävät kuljettajan pitkiä työvuoroja, väsymystä tai korkeita ajonopeuksia. Samoin todettiin valitun kaluston kuntoon tai kuljetukseen soveltumattomuuteen liittyviä riskejä, jotka juontavat juurensa kuljetusten suunnittelusta, kaluston hankinnasta tai sopimuksista.

Kuljettajan terveydentilaan liittyneissä onnettomuuksissa todettiin puutteita muun muassa kuljettajien valvonnassa, kuljettajan elämäntilanteen tai terveydentilan seuraamisessa, työterveyshuollon järjestämisessä ja hyödyntämisessä sekä kuljettajan ajokyvyn arvioinnissa sekä työterveyshuollossa että terveydenhuollossa yleisesti.

Ehdotukset turvallisuuden parantamiseksi

Vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi teematutkinnassa on esitetty joukko turvallisuuden parannusehdotuksia. Parannusehdotukset liittyvät kuljetusyritysten ja koko kuljetusketjun turvallisuusjohtamiseen ja riskienhallintaan, töiden järjestelyyn, mutta myös kuljettajan opastukseen, valvontaan ja osaamisen ja toiminnanohjauksen kehittämiseen, sekä teknisten riskien minimointiin.

Näiden ohella turvallisuuden parantamiseksi edellytetään kuljettajan ammatin huomioon ottamista jokaisen terveydenhuollon kontaktin yhteydessä sekä ajokyvyn arviointia aina tarvittaessa. Lisäksi suositellaan kuljettajan ajo-oikeutta koskevien tietojen sekä ajoterveyteen oleellisesti vaikuttavien tietojen välittämistä työnantajan edustajalle mahdollisten ajoterveyden tai ajo-oikeuden rajoitusten huomioon ottamiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Osa teematutkintasarja

Teematutkinta 5/14 on osa kolmen TOT-teematutkinnan sarjaa. Kahdessa muussa, jo aiemmin julkaistussa, tutkinnassa käsitellään kuljettajan osaamisen ja pätevyyteen (TOT 4/14) sekä teknisiin riskitekijöihin (TOT 1/15) liittyviä, raskaan ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia. Tutkinnan tavoitteena on vastaavien tapaturmien torjunta ja työturvallisuuden edistäminen kuljetustyössä.

Teematutkintojen aineistoina käytettiin liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunta-aineistoja. Teematutkinnoissa tarkasteltavat onnettomuudet ovat raskaassa ammattiliikenteessä ajon aikana vuosina 2010–2013 tapahtuneita, kuljettajan kuolemaan johtaneita yksittäisonnettomuuksia.

TOT 5/14-raporttiin 

Aiemmin julkaistut raportit

TOT 4/14-raportti | Kuljettajien osaamiseen, pätevyyteen, koulutukseen ja ohjeistamiseen liittyneet riskitekijät raskaan ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa
TOT 1/15-raportti | Tekniset riskitekijät raskaan ajoneuvon kuljettajan kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa

Muokattu 21.12.2016