TOT 7/12: Vaara-alueella työskentely estettävä

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä tutki vuosina 1996-2012 betoniteollisuudessa sattuneet kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat.

Tutkituissa tapaturmissa sai surmansa 7 henkilöä. Kuudessa tutkitussa tapauksessa työntekijä puristui koneiden ja niiden oheislaitteiden väliin.

Tapaturmatekijät

Betoniteollisuudessa olennaiset riskit syntyvät vaara-alueella työskentelystä sekä vaara-alueiden suojausjärjestelyjen puutteista.

Tapaturmariskejä aiheuttavat myös muun muassa tuotantohäiriöt sekä puutteet ohjaus- ja varoitusjärjestelmissä ja organisaation toiminnassa.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä suosittaa tutkintaraportissa vastaavien tapaturmien välttämiseksi:

  • Työnantaja vastuulla on työpaikan tehtävistä, työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvien vaara- ja haittatekijöiden selvittäminen ja tunnistaminen. Työpaikalla tulee tehdä vaarojen arviointia jatkuvasti ja suunnitelmallisesti erityisesti muuttuneita työolosuhteita tarkastelemalla. Työntekijät tulee ottaa mukaan vaarojen arviointiin, he tuntevat työnsä parhaiten.
  • Vaara-alueelle pääsy tulee mahdollisuuksien mukaan estää kokonaan, esimerkiksi kiinteiden suojusten, koneen toimintaan kytkettyjen varolaitteiden tai muiden turvalaitteiden avulla.
  • Työntekijöiden tulee noudattaa työpaikan turvallisuusohjeita.
  • Työpaikalla käytettävissä koneissa on oltava suomen- ja/tai ruotsinkieliset turvallisuusohjeet.
  • Jos koneeseen tehdään muutoksia, on tehtävä uusi vaarojen arviointi ja turvallisuusohjeet tulee uusia.
  • Turvamääräyksien noudattamista tulee vaatia tinkimättömästi ja niiden noudattamista tulee valvoa jatkuvasti. Noudattamatta jättämiseen tulee puuttua heti ja noudattamisesta kannattaa antaa positiivista palautetta.

TOT 7/12 -tutkintaraportti

Tutkintaryhmän työtä johti erikoistutkija Hannu Tarvainen, joka antaa tutkinnasta lisätietoja, p. 040 516 9255.

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta totti.tvl.fi Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:
johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582, etunimi.sukunimi@tvl.fi, työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

Muokattu 04.12.2015