TVK:n analyysisarja jatkuu – rakennusalan työturvallisuustilanne

TVK:n analyysisarja jatkuu työturvallisuusasiantuntija Otto Veijolan analyysillä rakennusalan työturvallisuustilanteesta. Analyysin tiedot perustuvat pääosin TVK:n tilasto- ja onnettomuustutkintatietokantoihin, sekä Rakennusliiton ja Rakennusteollisuus RT ry:n näkemyksiin. Analyysissä tutkittiin rakentamisen päätoimialalla sattuneiden työtapaturmien muutoksia lähinnä viimeisen vuosikymmenen aikana. Tarkemmat tarkastelut työpaikkatapaturmien vakavuuksien ja luonteen osalta tehtiin vuoden 2013 tilastojen perusteella, joka oli analyysin tekohetkellä uusin aiempiin vuosiin vertailukelpoinen tilasto.

Tilastoja tapaturmista 

Työtapaturmataajuuden eli työtapaturmien lukumäärän suhde tehtyjen työtuntien lukumäärään on ollut trendiltään laskeva teollisuuden, rakentamisen, kuljetuksen ja varastoinnin aloilla. Työtapaturmataajuutta tarkasteltaessa huomataan, että erityisesti rakentamisen toimialalla tehty ansiokas työturvallisuustyö näkyy taajuuden kehityssuunnan tasaisena laskuna. Analyysin mukaan tähän on vaikuttanut erityisesti alaa koskevan sääntelyn muuttuminen yksityiskohtaisemmaksi, sekä yksittäisten suuntaa näyttävien yritysten panostaminen työturvallisuuteen. 

Vuonna 2013 yleisimmät tapahtumat ennen tapaturman sattumista eli poikkeamat olivat putoaminen, hyppääminen, kaatuminen ja liukastuminen (25 %) sekä itsensä satuttaminen muun muassa kolhimalla tai terävään esineeseen astumalla (22 %).  Vahingoittumisista suurin osa kohdistui työntekijän raajoihin, 40 % yläraajoihin ja 20 % alaraajoihin. 

Rakennusalan haasteet turvallisuuskulttuurissa 

Viime vuosikymmeninä on rakennusalalle ilmaantunut uusia haasteita. Työmaiden turvallisuuskulttuuriin on tullut haasteita muun muassa alihankinta painotteisen tuotantomallin kautta. Osittain tämän seurauksena Suomen ulkopuolelta tulleen työvoiman määrä on lisääntynyt.  On arvioitu, että tällä hetkellä Uudellamaalla ulkomaalaisten osuus rakennusalalla työskentelevistä on noin 30 %. 

Vakavista tapaturmista suurimmat korvaukset 

Analyysissä on verrattu palkansaajien työpaikkatapaturmien lukumääriä ja vakavuuksia vuosien 2005 ja 2014 välisenä aikana. Tapaturmat ovat vähentyneet melko tasaisesti, mutta tapaturmien vakavuuksien suhde on muuttunut merkittävästi. Vakavampien työtapaturmien (4-30 päivän sekä yli 30 päivän työkyvyttömyydet ja kuolemantapaukset) määrä on vähentynyt, kun taas lievien työtapaturmien (0-3 päivän työkyvyttömyys) määrä on noussut. 

Analyysissä tarkastellaan myös korvauksia, joita on maksettu rakennustyömailla työskenteleville sattuneista työpaikkatapaturmista. 0-30 työkyvyttömyyspäivää vaatineet tapaturmien osuus on noin 90 % kaikista sattuneista työtapaturmista, mutta niistä maksetut korvaukset ovat vain noin 37 % kaikista maksetuista korvauksista. Lisäksi vakavien yli 30 päivän työkyvyttömyyteen johtaneiden työpaikkatapaturmien määrä on vain noin 10 %, mutta niistä maksettujen korvausten osuus on noin 63 % kaikista korvauksista. 

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintoja ns. TOT-tutkintoja on tutkittu TVK:lla jo 30 vuoden ajan. Tänä aikana on tutkittu yli 1000 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, joista reilut 300 on tutkittu tämän vuosituhannen puolella. Näistä arviolta kolmasosa on sattunut rakentamisen toimialalla tai rakentamiseen liittyvissä työtehtävissä. TOT-tutkinnoilla pyritään ennalta ehkäisemään vastaavien kaltaisten tapaturmien syntyminen tulevaisuudessa.

Katsaus rakennusalan työturvallisuustilanteeseen

Muokattu 09.06.2016