TVK:n TOT-toiminta vuonna 2016

Aloitettu kuusi uutta TOT-tutkintaa, joista kaksi tapaturmaa on sattunut jo vuonna 2014 

Tapaturmavakuutuskeskuksen johtamaan TOT-tutkintaan otettiin vuoden 2015 aikana kuusi uutta tapausta. Aloitetuista TOT 1/15 toteutetaan ns. teematutkintana, jossa raskaan liikenteen kuljettajien työliikennekuolemia tutkitaan teknisten riskitekijöiden näkökulmasta.

TOT 2/15 käsittelee tammikuussa 2015 sattunutta kuolemaan johtanutta työtapaturmaa, jossa työntekijä kuoli metalliakselin käsihiontatyössä sorvilla. Tutkintatunnisteella TOT 3/15 tutkitaan siltatyömaalla tapahtunutta paalutuskoneen mereen putoamista. TOT 4/15 on teematutkinta, jossa selvitetään elementtiasennuksessa ja elementtien nostoissa sattuneita työpaikkakuolemantapauksia.

Lisäksi vuoden 2015 puolella käynnistettiin kaksi tutkintaa vuonna 2014 sattuneista työpaikkatapaturmista: tunnisteella TOT 6/14 tutkitaan työpaikkatapaturma, jossa mies jäi kaatuvan sähköpylvään alle ja tunnisteella 7/14 tutkitaan työpaikkatapaturma, jossa kuorma autonkuljettaja jäi merikontista pudonneiden kaivonkansipakettien alle. 

Vuoden 2015 aikana valmiiksi saatettiin viisi TOT-tutkintaa, joista kaksi oli tapauskohtaisia työpaikkatapaturmatutkintoja ja kolme teematutkintoja. Tapauskohtaiset tutkinnat olivat TOT 3/12, joka käsittelee työntekijän menehtymistä rikkivetyyn metallien talteenottolaitoksella ja TOT 2/13, jossa voimajohtotyömaalla työskennellyt työntekijä tarttui irronneeseen maadoitusköyteen ja sai sähköiskun.

Teematutkinnoista valmistui jo vuonna 2011 aloitettu TOT 7/11, jossa tutkittiin kuorma-autojen käsijarrujen kytkemättä jättämisestä aiheutuneita työpaikalla sattuneita kuoleman tapauksia. Tunnisteella TOT 4/12 tutkittiin päältä ajettavien kiinteistöhuollon koneiden kaatumisista aiheutuneita työpaikkakuoleman tapauksia ja TOT 1/13 käsittelee väliaikaisesti tuettujen raskaiden työstettävien kappaleiden aiheuttamia työpaikkakuolemantapauksia. Kaikki aloitetut tapaukset ja valmistuneet TOT- raportit ovat haettavissa TOTTI-tietojärjestelmässä osoitteessa totti.tvk.fi

Kalenterivuoden 2015 aikana kaikkiaan tietoomme tuli 32 kuolemaan johtanutta työtapaturmaa. Tämä ei kuitenkaan ole virallinen, vakuutuslaitosten korvaamien vahinkotapausten lukumäärä, eikä sitä pitäisi verrata sellaisenaan TOT-tutkintojen lukumääriin. Tieto 32:sta kuolemantapauksesta perustuu yhteistyötahoiltamme saatuihin ilmoituksiin ja mediaseurantaan. Joukossa on tapauksia, jotka eivät välttämättä täytä tapaturmavakuutuslaissa määritetyn työtapaturman kriteereitä. 

Merkittäviä muutoksia 

Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) tullessa voimaan 1.1.2016 myös Tapaturmavakuutuslaitosten liiton nimi muuttui Tapaturmavakuutuskeskukseksi (TVK). Näiden muutosten ohella saatiin uusia resursseja myös TOT-tutkintaan. Työturvallisuusasiantuntijaksi ja erityisesti TOT-tutkintaa johtamaan palkattu työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola tulee ottamaan vastuun tutkintaan liittyvistä asioista vuoden 2016 aikana. 

Tiedottamista kuolemaan johtaneista työssä sattuneista tapaturmista on päätetty lisätä vuoden 2016 aikana. Tietoomme tulleista vakavista työtapaturmista voidaan laatia tapauskohtaisen harkinnan mukaan lyhyt raportti tapahtumien kulusta ja tapaturmaan johtaneista syytekijöistä. Samalla voidaan esittää suosituksia vastaavien tapaturmien torjumiseksi esimerkiksi samankaltaisten, aiemmin tutkittujen TOT-tapausten ja kyseistä tapausta koskevien viranomaismateriaalien perusteella. Näin laaditut lyhyet tapaturmaraportit julkaistaan uudessa julkaisusarjassamme.

Tiivistelmien tarkoituksena on levittää tietoisuutta sattuneista vakavista työtapaturmista. Alkuvuodesta julkaistaan ainakin tiivistelmät kalanjalostuksessa ja teollisuudessa sattuneista tapaturmista. Julkaisusarjan päällisimpänä jakelukanavana käytetään TVK:n kotisivuja, jonne luodaan oma osio tiivistelmille. 

TOTTI-tietojärjestelmän käyttö kasvussa 

TOT-viestinnän tärkeimmän työkalun, TOTTI-tietojärjestelmän käyttö on edelleen lisääntynyt. Järjestelmän käyttömäärät ovat kolminkertaistuneet vuoteen 2012 vertailtaessa. Vuonna 2015 järjestelmässä tarkasteltiin yhteensä 135 822 kertaa tarkempia tapauskohtaisia tietoja ja valmiita pdf- muotoisia raportteja ladattiin järjestelmästä 83 861 kertaa. Edellisvuoteen verrattuna latausmäärät ovat molempien osalta kasvaneet noin 7 %. 

Tietojärjestelmän käyttö tulee luultavasti jatkossa kasvamaan edelleen voimakkaan TOT-viestinnän ansiosta. Kasvu on havaittavissa jo tarkasteltaessa tammikuun 2016 käyttäjämääriä, jolloin tapauskohtaisia tarkempia tietoja tarkasteltiin yhteensä 17 870 kertaa. Vastaava luku vuoden 2015 tammikuussa oli 10 735. Järjestelmän käytössä kasvu on siis ollut merkittävää jo lyhyttä aikaväliä tarkasteltaessa. 

TOT-tutkinnan tilanne helmikuussa 2016 

Helmikuun puolivälissä tutkinta on kesken 11 tapauksen osalta. Tällä hetkellä keskeneräiset tutkinnat ovat listattu alla. 

Yksittäisiä työkuolemia koskevat tutkinnat: 

TOT 1/14:  Projektipäällikkö putosi voimakattilan purkutyössä
TOT 3/14:  Prosessityöntekijä puristui työtason kaiteen ja yläpuoleisen telan väliin
TOT 6/14:  Työntekijä/yrittäjä jäi kaatuvan sähköpylvään alle linjanpurkutyömaalla
TOT 7/14:  Kuorma-autonkuljettaja jäi kahden merikontista pudonneen kaivonkansipaketin alle
TOT 2/15 : Työntekijän vaatteet takertuivat sorviin käsihiontatyössä
TOT 3/15:  Paalutuskone putosi mereen 

Laajempia aihepiirejä koskevat teematutkinnat:  

TOT 2/14:  Bioenergian käyttöön liittyvät työpaikkakuolemat
TOT4/14:  Raskaan liikenteen kuljettajien osaamiseen ja pätevyyteen liittyneet liikenneonnettomuudet
TOT 5/14:  Töiden järjestelyyn liittyneet raskaan liikenteen kuljettajien liikenneonnettomuudet
TOT 1/15: Teknisiin riskitekijöihin liittyneet raskaan liikenteen kuljettajien liikenneonnettomuudet
TOT 4/15 Elementtiasennuksessa ja elementtien nostoissa sattuneet työpaikkakuolemantapaukset 

Yksityiskohtaisempia tietoja keskeneräisistä tapauksista voi käydä tarkastelemassa TOT-tietojärjestelmässä (http://totti.tvk.fi). Suoraan tapauskohtaisiin tietoihin pääset myös klikkaamalla kyseisen tapauksen tunnistetta. TVK:n tietoon tulleista kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista ylläpidetään listaa osoitteessa http://www.tvk.fi/fi/Tyopaikkaonnettomuuksien-tutkinta-TOT/tyopaikkakuolemat-2016/ 

Jokaisella tapauksella ja tutkinnalla on oma elinkaarensa, eikä tarkkoja valmistumisajankohtia voi valitettavasti määrittää. Joukossa on tutkinnallisesti sekä yksinkertaisempia että hyvinkin monimutkaisia ja aikaa vieviä tapauksia. 

Lisätietoja: Työturvallisuusasiantuntija Otto Veijola, Tapaturmavakuutuskeskus, p. 0407636930, sähköposti otto.veijola@tvk.fi

 

Muokattu 02.03.2016