Työpaikkaväkivalta työtapaturmatilastoissa

Tapaturmavakuutus-lehden toukokuussa ilmestyneessä numerossa 1/2017 on käsitelty työssä kohdattua väkivallan uhkaa. Tapaturmavakuutuskeskus pitää tilastoa myös väkivallasta aiheutuneista työtapaturmista.

TVK:lle on asetettu työtapaturma- ja ammattitautilain 236 §:ssä tehtäväksi pitää tilastoa työtapaturmista ja ammattitaudeista.

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuutusta harjoittavan vakuutuslaitoksen ja valtiokonttorin on annettava kalenterivuosittain TVK:lle tilastointia varten välttämättömät vakuutuksenottaja- ja vahinkokohtaiset tiedot.

Poikkeuksen tilastoinnissa muodostavat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaan korvattavat tapaturmat. Ne korvaa ja tilastoi Maatalousyrittäjien eläkelaitos, joka huolehtii keskitetysti maatalousyrittäjien ja apurahansaajien turvasta. TVK:n työtapaturmatilastoissa on kuitenkin mukana maatilojen palkatuille työntekijöille sattuneet työtapaturmat, mutta ei itse maatalousyrittäjille sattuneita tapaturmia.

Mitä työpaikkaväkivallan osalta tilastoidaan työtapaturmatilastoihin?


Työtapaturmatilastossa käytetään yhteiseurooppalaisen työtapaturmien tilastointiluokittelun (ESAW) mukaisia muuttujia esiteltäessä työpaikkatapaturmien sattumisolosuhteita. Työtapaturmien sattumisolosuhteita kuvaa kahdeksan ESAW-muuttujaa: työtehtävä, työsuoritus, poikkeama, vahingoittumistapa, vahingoittumistapaan liittyvä välitön aiheuttaja, työpiste, vamman laatu sekä vahingoittunut kehonosa.

Työtapaturmatilastoon työväkivaltatapaus rekisteröityy jos siitä seuraa työntekijälle korvattavia vammoja, joko fyysisiä tai psyykkisiä. Työtilanteessa kohdattuja uhkatilanteita, joista ei ole aiheutunut työntekijälle vammoja, ei tilastoida työtapaturmatilastoon. Jos työpaikkaväkivallan uhrina on muu henkilö kuin työntekijä, tapausta ei rekisteröidä työtapaturmatilastoon.

Työtapaturmatilastoaineistosta ei pysty erottelemaan sitä onko teko ollut tahallinen vai tahaton.  Tilastoaineistosta on vaikea erottaa esimerkiksi harjoitus-, liikunta-, leikki- tai pelitilanteissa sattuneet loukkaantumiset tarkoituksellisista vahingoittamisista.

Tilastosta ei pysty suoraan erottelemaan sitäkään onko vahingon aiheuttanut ihminen vai eläin. 

Uuden työtapaturma- ja ammattitautilain voimaantulon myötä kerätään erillisenä muuttujatietona myös tieto siitä, oliko kyseessä työhön liittyvä pahoinpitely.

Työväkivalta-aihepiiriä voidaan tilastosta lähestyä kolmen muuttujan avulla: aiheuttaja, poikkeama ja vahingoittumistapa. Alla näiden muuttujien mukaiset taulukot vuosina 2005 - 2015 sattuneista työtapaturmista.

Taulukko 1.
Välitön vahingoittumistapaan liittyvä aineellinen aiheuttaja tai tekijä

 

Aiheuttaja

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Ihmiset,
eläimet,
kasvit

5716 6067 6283 6699 6673 7206 7968 7878 8412 8912 9110

 

Taulukko 2.
Viimeisin vahingoittumista edeltänyt tapahtuma

Poikkeama

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Väkivalta, järkyttävä tilanne, poikkeava läsnäolo

2843 2995 3198 3564 3502 3567 3901 3823 4163 4542 4659

 

Taulukko 3.
Tapa, jolla vahingoittunut ruumiinosa joutui kosketuksiin vamman aiheuttajan kanssa

 

Vahingoittumistapa

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015*

Eläimen tai ihmisen purema, potku, jne. 2386 2736 2745 3133 3197 3308 3553 3529 3862 4053 4206

 

Mikään yllä mainituista muuttujista ei suoraan vastaa termiä ”työpaikkaväkivalta”. Luvut sisältävät paljon esimerkiksi lasten, oppilaiden tai potilaiden ja hoidettavien henkilöiden aiheuttamia loukkaantumisia, eläinten aiheuttamia loukkaantumisia sekä poikkeama-muuttujassa esimerkiksi ”poikkeava läsnäolo” voi tarkoittaa esimerkiksi suojalaitteen ohitusta.

Montako kuolemantapausta työväkivalta on aiheuttanut vuosittain?

 

Tilastoaineiston mukaan vaihteluväli on ollut 0-5, keskimäärin noin 1-2 kuolemantapausta vuosittain. Tapauksia on ollut eniten kaupan, kuntasektorin ja teollisuuden päätoimialoilla. Joissakin tapauksissa, kuten erilaisissa ampumistapauksissa, on ollut useita uhreja.

Eläinten aiheuttamia kuolemantapauksia on ollut muutamia vuosina 2005-2015, muun muassa hirvikolari, sonnin puskeminen ja hevosen potku.

Lue Tapaturmavakuutus-lehti 1/2017

Lue tarkemmin työtapaturmatilastoinnista


 

Muokattu 12.05.2017