Työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 1.1.2016

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015 (TyTAL) tulee voimaan 1.1.2016. Työtapaturma- ja ammattitautilaki koskee vain ansiotarkoituksessa tehtyä työtä.

TyTAL:ssa on yhdistetty kolmen lain: tapaturmavakuutuslain (608/1948), ammattitautilain (1343/1988) ja tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (625/1991; jäljempänä kuntoutuslaki) säännökset.

TyTAL:a sovelletaan vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat 1.1.2016 tai tämän jälkeen. Tätä aikaisemmin sattuneisiin vahinkotapahtumiin sovelletaan edelleen tapaturmavakuutus-, ammattitauti- ja kuntoutuslakeja.

Vakuuttamisvelvollisuuden ja yrittäjän määrittelyt muuttuvat

Keskeinen muutos tapahtuu työnantajan vakuuttamisvelvollisuudessa. Jos työnantaja maksaa työntekijöilleen palkkaa yhteensä yli 1 200 euroa vuodessa, on työnantajan otettava työtapaturma- ja ammattitautivakuutus työntekijöilleen.

Tapaturmavakuutuslaissa työnantajan vakuuttamisvelvollisuus määriteltiin työnantajan teettämien työpäivien lukumäärän mukaan, jos työnantaja teetti yli 12 työpäivää kalenterivuodessa, piti työnantajan ottaa lakisääteinen tapaturmavakuutus.

Yrittäjän määrittely muuttuu työeläkelakia vastaavaksi. Yrittäjän eläkevakuutuksella vakuutetun henkilön ei tarvitse uudenkaan lain mukaan vakuuttaa itseään työtapaturmien, mutta hän voi ottaa itselleen vapaaehtoisen yrittäjän tapaturmavakuutuksen. Yrittäjän perheenjäsenet on vakuutettava kuten työntekijät.

Työtapaturman määrittely uudistuu

Uudessa laissa on säädetty nykyistä lakia yksityiskohtaisemmin siitä, mikä on työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma.

Yksityiskohtaisuus näkyy esimerkiksi siten, että uusi laki sisältää erilliset pykälät työssä, työntekopaikan alueella ja työntekopaikan alueen ulkopuolella sattuneista tapaturmista. Lisäksi erikseen säädetään muun muassa koulutuksessa, virkistystilaisuudessa ja terveydenhuoltokäynnillä sattuneista tapaturmista.

Etuuksiin ei olennaisia muutoksia

Etuudet säilyvät pääsääntöisesti ennallaan. Lakiin on kuitenkin kirjattu nykyinen oikeus- ja korvauskäytäntö. Muutoinkin laki on kirjoitettu nykyistä yksityiskohtaisemmin, kuten perustuslaki edellyttää.

Muun muassa tapaturman ja korvattavan tapaturmavamman välillä vaadittava lääketieteellinen syy-yhteys on kirjattu uuteen lakiin.

Työnantajan on tehtävä ilmoitus vakuutusyhtiöön 10 arkipäivän kuluessa, siitä kun työnantaja sai tietää työntekijälle sattuneesta työtapaturmasta tai epäillystä ammattitaudista.

Korvauskäsittelyn oletetaan nopeutuvan uuden lain myötä. Vakuutusyhtiön on annettava päätös viimeistään 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun se sai kaikki korvauskäsittelyssä tarvittavat asiakirjat. Nykyisen lain mukaan enimmäiskäsittelyaika on kolme kuukautta.

Tapaturmavakuutuskeskus

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) nimi muuttuu uuden lain myötä Tapaturmavakuutuskeskukseksi (TVK). TVK:n yhtenä laissa säädettynä tehtävänä tulee olemaan vakuuttamisvelvollisuuden valvonta.

TVK:n tehtävänä on tehtävänä ylläpitää rekisteriä työnantajista, joilla on pakollinen TyTAL:n mukainen vakuutus työntekijöilleen. Rekisteriä käytetään korvausvastuullisen vakuutusyhtiön selvittämiseen, harmaan talouden torjuntaan sekä vakuuttamisvelvollisuuden valvontaan.

Muokattu 21.12.2015