Uusi laki määrittää asbestitöitä

Varoituskyltti asbestityöstäAsbestitöihin liittynyt lainsäädäntö korvattiin vuoden 2016 alussa uudella lailla ja asetuksella. Laki selkeyttää asbestityöhön liittyvää lupamenettelyä ja asbestipurkutyön suunnitelmien, menetelmien, työvälineiden ja henkilösuojainten käyttöön liittyviä vaatimuksia. 

Uuteen lakiin on koottu yrityksen asbestipurkutyölupaa ja asbestipurkutyöntekijän pätevyyttä koskevat säännökset sekä näistä pidettävien rekistereiden ylläpitoon liittyvät määräykset. 

Asbestipurkutyöntekijän pätevyysvaatimuksena on ammattitutkinto tai sen soveltuva osa. Ennen vuotta 2011 saatu asbestipurkutyöntekijän koulutus on voimassa vuoden 2017 loppuun asti. Tämän jälkeen työntekijällä on oltava suoritettuna uusien vaatimusten mukainen ammattitutkinto. 

Työsuojeluviranomainen pitää rekisteriä asbestipurkutyöluvista ja pätevistä työntekijöistä. Työntekijän kohdalla asbestityön suorittaminen edellyttää rekisteröitymistä. Lupaviranomaisena toimii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. 

Asetus säätelee turvallisuutta

Asetuksella säädetään asbestityöhön liittyviä menettelyjä ja asbestipurkutyön suunnitelmien, menetelmien, työvälineiden sekä henkilösuojainten käyttöön liittyviä vaatimuksia. 

Purettavien materiaalien asbestipitoisuus on nykyään aina selvitettävä. Kartoitus on dokumentoitava ja liitettävä rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan. 

Asbestipurkutyöstä on tehtävä työsuojeluviranomaiselle ennakkoilmoitus, mihin on merkittävä muun muassa tiedot purkutyötä tekevistä työntekijöistä ja heidän terveystarkastuksiensa voimassaolosta. 

Purkutyöstä on lisäksi tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma, missä esitetään työn ja työympäristön turvallisuuden varmistamiseksi tehtävät toimet. Suunnitelma on annettava tiedoksi työntekijöille. Yhteisellä rakennustyömaalla suunnitelma on käsiteltävä päätoteuttajan kanssa. Asbestityön toteuttamista varten työnantajan on nimettävä työnjohtaja, jonka tehtävänä on seurata työn toteutumista turvallisuussuunnitelman mukaisesti. 

Asbestityö osastoidaan 

Altistumisalue asbestipölyn leviämisen estämiseksi on erotettava ilmastollisesti muusta työympäristöstä vähintään viiden ja krokidoliittia purettaessa vähintään kymmenen pascalin paine-erolla. Tämä tapahtuu osastoimalla asbestityökohde. Paine-eron pysyvyyttä on seurattava laitteella, joka rekisteröi ja hälyttää paineen vaihteluista. 

Asbestipurkutyöalueen puhtauden varmistamisen ja tilojen jatkokäytön turvallisuuden vuoksi on purkutyön jälkeen ennen osastoinnin purkamista ilmapitoisuusmittauksella todettava, ettei puhtaan ilman raja-arvo, 0,01 k/cm³, asbestin osalta ylity. 

Ilmastollisesti erotetussa purkutilassa on käytettävä aina puhallinkäyttöistä kokonaamaria ja krokidoliitin purkutyössä on käytössä oltava hengityssuojain, jossa kasvo-osa on kokonaamari ja jossa hengitysilma tuotetaan paineilmalaitteella. 

Hengityksensuojainten toimintakunnon varmistamiseksi on suojaimen tiiviys varmistettava jokaisen työntekijän osalta suojaimen sisäpuolelta hengitysilmasta tehtävällä testillä vähintään kerran vuodessa. Mittaus on suoritettava asbestipurkutyön yhteydessä.  

Työvälineet on pidettävä säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla turvallisina. Työvälineet on puhdistettava käytön jälkeen ennen uudelleen käyttöön ottamista.  

Lue lakia:
Laki asbestipurkutöistä löytyy Finlexistä numerolla 684/2015 ja valtioneuvoston täydentävä asetus asbestityön turvallisuudesta numerolla 798/2015.

Oheisissa artikkeleissa kerrotaan, kuinka uuden lain vaatimuksia sovelletaan käytännössä. 

Työsuojelutarkastaja Mikko Mäkelä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta näkee, että uusien määräysten omaksumisessa ja noudattamisessa on vielä toivomisen varaa.

Aluejohtaja Juha Korhonen Asbrak Oy:stä kertoo, kuinka asbestipurkua toteutetaan käytännössä asuinkerrostalon putkisaneeraustyömaalla.

Ylilääkäri Panu Oksa Työterveyslaitokselta puolestaan muistuttaa, että asbesti on työelämän vaarallisin aine ja siksi suojautumiseen on suhtauduttava vakavasti.

Toimittaja: Markku Pulkkinen, Tmi Kirjainkauppa

Muokattu 15.06.2016