YTOT 4/10: Työmaasiltojen rakentamisessa otettava huomioon poikkeukselliset vääntörasitukset

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintaryhmä tutki vuonna 2010 siltatyömaalla tapahtuneen työpaikkatapaturman, jonka seurauksena paalutuskoneen kuljettaja sai surmansa.

Tapaturmassa siltatyömaan työsillan kansi petti porapaalukoneen alta ja kone alkoi kaatua. Kuljettaja hyppäsi koneesta työsillalle ja pyrki juoksemaan turvaan. Kaatuvan koneen puomi osui juoksevan kuljettajan ylävartaloon ja päähän.

Tapaturmatekijät

Työsillan etenemisvaiheista ei ollut laadittu kirjallista suunnitelmaa. Onnettomuushetkellä tehtiin työsillan levikettä. Sen rakenteissa oli käytetty lyhyitä 3-5 metrin palkkeja, jotka olisi kuitenkin pitänyt vaihtaa pidempiin 12 metrisiin palkkeihin, kun työvaihe oli päättynyt.

Lyhyet palkit eivät kestäneet levikkeellä tehdyn työn aiheuttamaa vääntörasitusta, joka syntyi kun paalutuskoneen teloja käännettiin työasentoon.

Rakennehitsaukset poikkesivat hitsaussuunnitelmasta. Suunniteltuja rakenteiden jäykistyksiä ei ollut myöskään tehty rakennuspiirustusten mukaisesti.

Miten vastaavat työtapaturmat olisi vältettävissä?

Tutkintaryhmä suosittaa tutkintaraportissa vastaavien tapaturmien välttämiseksi:

  • Työsillan ja sen levikkeen rakentamisesta on laadittava erilliset suunnitelmat, joista selviää muun muassa työsillan asentamisjärjestys. Suunnitelmassa on otettava huomioon normaalien kuormitusten lisäksi rakentamisesta aiheutuvat poikkeukselliset vääntörasitukset.
  • Työsillan asennusaikaiset lisäkuormitukset on huomioitava myös hitsaussuunnitelmassa. Hitsaussuunnitelma on käytävä läpi hitsausta suorittavien työntekijöiden kanssa. Hitsaukset tulee suorittaa suunnitelman mukaisesti.
  • Työmaan alueen käytön suunnittelussa tulee pyrkiä siihen, ettei pitkiä haalauksia tarvitsisi tehdä ja paalut olisi sijoitettu mahdollisimman lähelle paalutuskonetta.
  • Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi tulee olla jatkuvaa toimintaa. Mikäli työtä ei voida tehdä laadittujen suunnitelmien mukaisesti, tulee pyytää suunnittelija paikalle ja suunnitelma on muutettava niin, että työn voi tehdä turvallisesti.
  • Hyvä käytäntö olisi, jos työmaalla suoritettaisiin tiettyjen palkkien asennuksen jälkeen käyttöönottotarkastus, jossa varmistettaisiin, että esimerkiksi rakenteet ja hitsaukset ovat suunnitelmien mukaiset.

YTOT 4/10 -tutkintaraportti

Tutkintaryhmän työtä johti yli-insinööri Jussi Markkanen, joka antaa tutkinnasta lisätietoja, puhelin 050 60637, jussi.markkanen@saunalahti.fi .

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä Suomessa

Työpaikkaonnettomuuksien tutkintajärjestelmä (TOT) tutkii useimmat Suomessa työpaikoilla sattuvat kuolemaan johtaneet työtapaturmat. TOT- tutkintajärjestelmä perustuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) väliseen sopimukseen. Tutkinnat aloitettiin vuonna 1985. Vuodesta 1998 lähtien tutkintaan on otettu myös yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille yhteisellä työpaikalla sattuneet tapaukset (YTOT).

Kaikki valmiit tutkintaraportit, TOT- ja YTOT-raportit, löytyvät sivulta totti.tvl.fi Raportit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

TOT-tutkintajärjestelmästä lisätietoja antavat:
johtaja Mika Tynkkynen, p. 040 771 1582, etunimi.sukunimi@tvl.fi, työturvallisuuspäällikkö Janne Sysi-Aho, p. 0400 157 936, etunimi.sukunimi@tvl.fi.  

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (TVL) koordinoi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoa ja edistää korvausjärjestelmän yhtenäisyyttä. TVL toimii vakuutuslaitosten yhteistyöelimenä, sen jäseniä ovat kaikki Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt sekä Valtiokonttori ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos. TVL tilastoi työtapaturmat ja ammattitaudit sekä niiden syyt ja seuraukset.

Muokattu 04.12.2015