Toimeenpanojärjestelmä

Lakisääteisyys tarkoittaa sitä, että vakuutusyhtiö on sidottu työtapaturma- ja ammattitautilain määräyksiin eikä voi esimerkiksi korvata vahinkotapahtumaa, joka ei perustu lakiin ja jonka syy-yhteys vaatimus ei täyty.

Työnantajan kustantama vakuutus

Työnantajan on otettava työtapaturma- ja ammattitautivakuutus työsuhteessa tehtävää työtä varten. Vakuutus kattaa kaikki työnantajan palveluksessa olevat työntekijät ja myös myöhemmin työantajaan palvelukseen tulevat uudet työntekijät ilman erillistä ilmoitusta.

Työnantaja maksaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksun kokonaan. Työntekijät eivät osallistu vakuutuksen rahoittamiseen toisin kuin esimerkiksi työeläkejärjestelmässä.

Yksityiset vakuutusyhtiöt tuottavat

Suomessa työtapaturma-  ja ammattitautivakuutus on järjestetty yksityisten vahinkovakuutusyhtiöiden myöntämillä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisilla työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksilla. Tällä hetkellä 12 yksityistä vahinkovakuutusyhtiötä tarjoaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta työnantajille.

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen myöntää Maatalousyrittäjien eläkelaitos ja valtion työ- ja virkasuhteisten työntekijöiden vakuutusturvan hoitaa Valtiokonttori. 

Kaikkien vakuutusyhtiöiden työtapaturma- ja ammattitautivakuutusten laajuus ja sisältö määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan.  Eri yhtiöiden työtapaturma- ja ammattitautivakuutukset eivät eroa toisistaan siinä suhteessa mitä vahinkotapahtumia korvataan ja mitä korvauksia maksetaan.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen hinnoittelu sen sijaan perustuu vapaaseen kilpailuun työtapaturma- ja ammattitautilain vakuutusmaksua koskevien säännösten rajoissa.

Jokaisella vakuutusyhtiöllä on omat vakuutusmaksun laskuperusteensa, joista ilmenee miten vakuutusmaksut määrätään ja miten maksuperusteita sovelletaan. Yhtiöt soveltavat maksuperusteitaan yhdenmukaisesti kaikkiin vakuutuksenottajiinsa.   

Vakuutusmaksu määräytyy vakuutetun kohteen suuruuden ja sen tapaturmariskin perusteella. Työntekijöille maksetut palkat kuvaavat kohteen suuruutta eli työn määrää. Tapaturmariski määritellään työnantaja- tai riskiluokkakohtaisesti. Riskiluokitus perustuu tyypillisesti ammattiin tai toimialaan. Riski ilmoitetaan maksukertoimena, joka osoittaa, kuinka vaarallisesta työstä on kysymys. Työn vaarallisuuden mittarina ovat kussakin työssä sattuneiden työtapaturmien ja ammattitautien korvauskustannukset.

Finanssivalvonta julkaisee vuosittain selvityksen, josta ilmenee jokaisen vakuutusyhtiön työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen taloudellinen tulos.

Koordinointivastuu

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) koordinoi ja kehittää työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanoa. Koordinaatiolla varmistetaan hajautetun yksityisten vakuutusyhtiöiden hoitaman järjestelmän yhdenmukaisuus yksittäisissä vakuutus- ja korvauspäätöksissä. Jokaisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta myöntävän vakuutusyhtiön tai –laitoksen on oltava työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan TVK:n jäsen.

Työmarkkinajärjestöt osallistuvat työtapaturma- ja ammattitautivakuutusjärjestelmän sisällön kehittämiseen. Järjestöt ovat mukana myös TVK:n hallinnossa ja hallituksessa yhdessä TVK:n jäsenlaitosten kanssa.