Työturvallisuustyö

Suomalaiset vakuutusyhtiöt ovat tehneet uraauurtavaa työtä tapaturmien ja ammattitautien ennalta ehkäisemisessä jo 1920-luvulta lähtien.

Työturvallisuudesta säädetään vuodelta 2002 peräisin olevassa työturvallisuuslaissa, jossa on aiempaa enemmän korostettu työntekijän yleisiä velvollisuuksia. Työntekijästä on tullut passiivisen suojelun kohteen sijasta aktiivinen toimija työsuojeluasioissa. Työnantajan vastuu työpaikan ja työn olosuhteista ja riskeistä on toisaalta entisestäänkin korostunut EU-jäsenyyden mukaan tuomien vaatimusten myötä. 

Työnantajan lakisääteisten työsuojeluvastuun piiriin eivät kuulu kaikki olosuhteet, joissa sattuu työtapaturmia. Ulkopuolelle jäävät yleensä muun muassa työmatkat. Kokonaisvaltaisen henkilöriskien hallinnan mukaisesti nykyisin tosin yhä useampi työnantaja huolehtii työntekijöidensä turvallisuudesta myös työmatkoilla. 

Työnantajan ja koko yhteiskunnan kannalta on varsinaisten työtapaturmakustannusten ohella otettava huomioon myös välilliset kustannukset. Tällaisia ovat kulut, jotka johtuvat tapaturmien aiheuttamista työn keskeytyksistä, työntekijöiden koulutuksesta ja muista tapaturmien aiheuttamista häiriöistä. Niiden määrä on arvioitu moninkertaiseksi vakuutusmaksuun verrattuna. 

Tapaturmavakuutukseen liittyvä työturvallisuustyö 

Vakuutusyhtiöt osallistuvat laajasti asiakkaidensa kanssa turvallisuustyöhön. Näitä palveluja ovat muun muassa tilastopalvelut, riskien arvioinnin ja riskikartoituksen palvelut, turvallisuusohjelmat ja -koulutukset ja turvallisuusjulkaisut ja -aineistot. 

Tapaturmavakuutuskeskus toimii turvallisuustyössäkin tapaturmavakuutuslaitosten keskusyhteisönä. TVK pitää työtapaturmista ja ammattitaudeista virallista rekisteriä. TVK:n tehtävänä on tuottaa tilastoja ja tutkimuksia vakuutuslaitoksille ilmoitetuista työtapaturmista ja ammattitaudeista. Käytännössä TVK tuottaa säännöllisesti ajankohtaisia tilastoja ja niihin perustuvia työturvallisuus- ja työtapaturmatilannetta luotaavia analyyseja. 

TVK johtaa myös kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien tutkintaa. Tätä ns. TOT-tutkintaa on harjoitettu vuodesta 1985 alkaen. Nykyisin tutkitaan vuosittain 10-20 vakavaa työpaikkatapaturmaa.

Päätettäessä yksittäisen tapauksen tutkintaan ottamisesta kiinnitetään huomiota erityisesti siihen, onko tutkinnalla saavutettavissa merkittävää ja hyödyllistä lisätietoa vastaavankaltaisten työtapaturmien ja vaaratilanteiden ennalta ehkäisemiseksi sekä yleisen työturvallisuuden edistämiseksi. Tutkintaan otetaan erityisesti tapauksia, jotka edustavat uusia riskejä, kasvualoja, tapauksia jotka olisivat voineet johtaa suuronnettomuuteen ja tapauksia, joita ei tutkita muiden tahojen toimesta ainakaan riittävän kattavasti. 

Vaikutus vakuutusmaksujen määrään

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksujärjestelmät tukevat työturvallisuustyötä. Työnantajan vakuutusmaksut pienenevät, kun torjuntatyön avulla saadaan pienennettyä tapaturmakustannuksia. Tämä koskee erityisesti keskisuuria ja suuria yrityksiä, joissa yrityksen oma korvausmeno vaikuttaa vakuutusmaksun suuruuteen. Vakuutusmaksuun vaikuttaa myös onnistunut työhönsijoitus työtapaturmien ja ammattitautien jälkeen.

Muokattu 04.12.2015