TyTAL:n eduskuntakäsittely

Tasavallan presidentti vahvisti uuden työtapaturma- ja ammattitautilain 24.4.2015.

Hallituksen esitys työtapaturma- ja ammattitautilaiksi (HE 277/2014) hyväksyttiin eduskunnassa toisessa käsittelyssä 6.3.2015.

Esitys hyväksyttiin sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön (StVM 49/2014) mukaisena. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta antoi lausuntonsa (TyVL 18/2014) sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Muiden valiokuntien lausuntoja ei pyydetty. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyi muutosehdotukset työtapaturma- ja ammattitautilain  viiteen pykälään:

 •  8 § - poistettiin viittaus kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annettuun lakiin, koska laki on kumottu
 • 62 § - lisätty kuntoutusraha palkansaajamaksujen vähennystä koskevaan pykälään
 • 89 § - poistettu työklinikka ja muut vastaavat laitokset vanhentuneina termeinä
 • 221 § - muutettu sanamuoto siten, että tilintarkastajat valitsee yleiskokous, ei hallitus
 • 225 § - lisätty toimitusjohtaja. 

Valiokunta esitti mietinnössään seuraavat huomautukset

 • soveltamisala – lain ulkopuolelle jäävien erityisryhmien (mm. omaishoitajat, perhehoitajat) tapaturmaturvaa koskevat lakimuutokset tulee saada voimaan samanaikaisesti uuden työtapaturma- ja ammattitautilain kanssa.
 • ammatillinen kuntoutus – valiokunta pitää erityisen hyvänä, että ammatillista kuntoutusta pyritään tehostamaan.
 • haittaraha – valiokunta viittaa mietintöönsä 55/2009, jossa jo todettiin se, että miesten ja naisten erilaisista haittarahan laskentaperusteista tulisi luopua
 • muutoksenhaku – valiokunta katsoo, että muutoksenhakutien tarkoituksenmukaisuutta olisi tarpeen arvioida.
 • kosteusvaurioista aiheutuneet sairaudet – valiokunta katsoo, että valmistelutyötä kosteusvauriomikrobeille altistuneiden henkilöiden aseman parantamiseksi on syytä jatkaa, jotta sairastuneiden mahdollisuudet tehdä ammattiaan vastaavaa työtä turvataan.
 • työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisy – valiokunta pitää tärkeänä, että työtapaturmista ja ammattitaudeista aiheutuvaa työkyvyttömyyttä pyritään tehokkaasti ehkäisemään ennakolta. Lisäksi valiokunta totesi, että ammattitautien rinnalla muiden työhön liittyvien sairauksien vaikutus työkykyyn ja kansanterveyteen on vielä merkityksellisempää ja tästä syystä työkyvyttömyyden ehkäisyn kannalta tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ja mielenterveydellisiin ongelmiin johtaviin tekijöihin on keskeistä puuttua myös työelämässä.
 • tiedottaminen – valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että lakiuudistuksesta tiedotetaan riittävästi vakuutuksenottajille ja vakuutetuille.

Valiokunnan mietintöön sisältyi kaksi vastalausetta, jotka molemmat liittyvät kosteusvauriomikrobien aiheuttamiin sairauksiin ja niihin liittyviin korvauksiin työpaikan vaihdos tilanteessa. Eduskunnan täysistunto ei hyväksynyt lausumia toisessa käsittelyssä.

Muokattu 15.12.2015