Päiväraha

Työkyvyttömyyden perusteella maksetaan aluksi päivärahaa, jos työkyvyttömyys kestää vähintään kolme peräkkäistä päivää tapaturmapäivää lukuun ottamatta. Päivärahaa ei makseta tapaturmapäivältä. Päivärahaa maksetaan enintään yhden vuoden ajan tapaturmasta lukien ja kaikilta kalenteripäiviltä. 

Päivärahan suuruus on neljän viikon ajan tapaturmapäivän jälkeen saman suuruinen kuin työntekijälle maksettu sairausajan palkka. Tällöin päiväraha maksetaan työnantajalle. Jos sairausajan palkkaa ei ole maksettu tuona aikana, päiväraha määräytyy tapaturmaa edeltäneiden neljän viikon työnansioiden perusteella. 

Neljän ensimmäisen viikon jälkeen päivärahan suuruus on 1/360. osa vahingoittuneen vuosityöansiosta.
Lisätietoa vuosityöansiosta 

Päivärahaa voidaan maksaa myös osakorvauksena, jos työkyvyttömyys ja ansioiden aleneminen on osittaista. Työkyvyn alentuman tulee olla vähintään 10 %. 

Opiskelijan ja koululaisen päivärahasta on tapaturmavakuutuslaissa omat säännökset. 

Päiväraha on verotettava etuus. 

Päivärahasta vähennetään ennen ennakonpidätystä ns. työntekijämaksuvähennys.  Vähennys on 60 prosenttia sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun sairausvakuutuksen päivärahamaksun, työntekijän eläkelain (395/2006) 153 §:n 1 momentissa tarkoitetun alle 53-vuotiaan työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun yhteismäärästä. (Ks. vähennyksen suuruus vuosittain).

Muokattu 04.12.2015