Korvausasian käsittely

Selvityspyynnöt

Selvittämisvelvollisuutensa toteuttamiseksi vakuutuslaitos pyytää usein sekä vahingoittuneelta työntekijältä, hänen työnantajaltaan sekä ulkopuolisilta, esimerkiksi toisilta viranomaisilta, erilaisia tietoja.

Selvityksen esittämiselle sekä asiakirjan täydentämiselle ja selityksen antamiselle annetaan aina kohtuullinen määräaika. 

Vahingoittunut on velvollinen vakuutuslaitoksen määräyksestä menemään vammansa tai sairautensa selvittämistä varten tutkittavaksi vakuutuslaitoksen nimeämälle lääkärille tai sen osoittamaan sairaalaan. Vakuutuslaitos maksaa tässä tapauksessa aina selvityksen kustannukset.

Korvausasian käsittely voidaan keskeyttää, jos vahingoittunut ei toimita vakuutuslaitokselle sen pyytämiä selvityksiä eikä asiaa voida ratkaista ilman pyydettyä selvitystä.

Kuuleminen 

Hallintolain mukaan asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Työtapaturman korvausasiassa kuuleminen on osa asian käsittelyä. Sen tavoitteena on edesauttaa korvausasian selvittelyä antamalla vahingoittuneelle työntekijälle mahdollisuus lausua oma käsityksensä asiasta. Kuuleminen toimii myös ennakollisena oikeussuojakeinona.

Vahingoittunutta on kuultava asiasta ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun siltä osin kuin häntä ei ole selvitysten hankkimisen yhteydessä riittävästi kuultu. Tästä kuulemisesta voidaan poiketa vain, kun hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista, tai kun kuuleminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta.

Työnantajan osallistuu korvausasian käsittelyyn antamalla työtapaturmaa koskevan tapaturmailmoituksen. Korvausasiasta riippuen työnantajalta voidaan pyytää korvauskäsittelyn aikana muutakin selvitystä, esimerkiksi työsuhteesta, työansioista tai kuntoutusasiasta.

Asian saa ratkaista asianosaista kuulematta muun muassa, jos hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista tai kuuleminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta.

Tapaturma-asian korvauslautakunnan lausunto 

Vakuutuslaitoksen on ennen korvausasian ratkaisua pyydettävä päätösehdotuksestaan tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausunto eräissä tapauksissa. Lue lisää

Muokattu 04.12.2015