Päätöksen antaminen

Päätöksen antamisen määräaika

Vakuutuslaitoksen on annettava korvausasiassa päätös viipymättä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa saatuaan sellaiset riittävät selvitykset, joiden perusteella päätös voidaan antaa.

Vakuutuslaitoksen on maksettava päätökseensä perustuva korvaus 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Muutoksenhakuelimen päätökseen perustuva korvaus on maksettava 30 päivän kuluessa siitä, kun vakuutuslaitos sai korvauksen suorittamiseen tarvittavat selvitykset ja päätös tuli lainvoimaiseksi.

Jos vakuutuslaitos ei noudata laissa määriteltyä korvauskäsittelyn määräaikaa eikä viivästymisen syynä ole asian käsittely tapaturma-asiain korvauslautakunnassa tai muutoksenhakuasteessa, asianosainen voi tehdä TVL:lle hakemuksen viivästyneen asian käsittelyn siirtymisestä TVL:lle. Ks. tarkemmin kohta Korvaustakuu.

Päätöksen muoto, sisältö ja perusteleminen

Säännökset päätöksen muodosta, sisällöstä ja perustelemisesta ovat hallintolain 7 luvussa.

Tapaturma-asiain korvauslautakunta on lisäksi antanut kiertokirjeen 3/2003 päätösten perustelemisesta työtapaturma- ja ammattitautiasioissa.

Päätös annetaan kirjallisesti ja siitä on käytävä selvästi ilmi: 

  1. päätöksen tehnyt viranomainen ja päätöksen tekemisen ajankohta
  2. asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu
  3. päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu, sekä
  4. sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä.

Päätös on myös perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet asian ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Hallintolain nojalla päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä muun muassa, jos päätöksellä hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista eikä muilla ole oikeutta hakea päätökseen muutosta tai perusteleminen on muusta erityisestä syystä ilmeisen tarpeetonta. Perustelut on kuitenkin aina esitettävä, jos päätös merkitsee olennaista muutosta vakiintuneeseen käytäntöön.

Kielilain mukaisesti asianosainen saa käyttää joko suomea tai ruotsia oman valintansa mukaan. Päätös annetaan asian käsittelykielellä.

Tiedoksianto

Tapaturmavakuutuslain mukainen päätös ja maksuunpano annetaan tiedoksi lähettämällä ne vastaanottajalle tämän ilmoittamaan postiosoitteeseen kirjeellä. Päätökseen, johon saa hakea muutosta valittamalla, on liitettävä valitusosoitus, jossa on mainittava mainittava

  1. valitusviranomainen,
  2. viranomainen, jolle valituskirjelmä on toimitettava, sekä
  3. valitusaika ja mistä se lasketaan.

Päätöksen korjaaminen

Päätöksen korjaamisen edellytyksistä on erityissäännökset tapaturmavakuutuslaissa hallintolain sijaan. 

Asia- ja menettelyvirhe

Jos vakuutuslaitoksen päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai ilmeisen väärään lain soveltamiseen taikka päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe, vakuutuslaitos voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää asianosaisen suostumusta.

Kirjoitus- tai laskuvirhe

Vakuutuslaitoksen on myös korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe tai muu niihin verrattava selvä virhe. Virhettä ei saa korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen.

Korjaamisasian vireilletulo ja menettely

Korjaamisasia voidaan käsitellä joko asianosaisen vaatimuksesta tai viranomaisen omasta aloitteesta. Aloite on tehtävä tai vaatimus virheen korjaamiseksi on esitettävä viiden vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä. Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan uusi päätös. Kirjoitusvirhe korjataan korvaamalla virheen sisältävä päätös korjatulla päätöksellä. Asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen kirjoitusvirheen korjaamista, ellei se ole tarpeetonta.

 

Muokattu 04.12.2015