Vireilletulo

Pääsääntöisesti korvausasia tulee vireille tapaturmailmoituksella. Työntekijä ilmoittaa tapaturmasta työnantajalle, joka täyttää tapaturmailmoituksen ja toimittaa sen vakuutuslaitokselle. Tapaturmailmoitus on TVL:n hyväksymä lomake

Vakuutuslaitoksen selvitysvelvollisuus 

Korvausasia voi tulla vireille muutoinkin.  Vakuutuslaitoksella on velvollisuus ryhtyä selvittämään korvausasiaa saatuaan lääkärintodistuksen tai työtapaturmaa koskevan poliisitutkintapöytäkirjan tai vakuutuslaitokselle on muutoin tullut tieto tapaturmasta, jonka johdosta on otaksuttavissa korvausvelvollisuus.

Vakuutuslaitoksen on huolehdittava siitä, että kaikki korvauksen ratkaisua varten tarvittavat asiakirjat on sillä mahdollisimman nopeasti käytettävissä. 

Vahingoittuneen ei tarvitse erikseen hakea korvausta

Vakuutuslaitoksella on oma-aloitteinen velvollisuus suorittaa vahingoittuneelle ne tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset, joihin vahingoittuneella lain mukaan ja saatujen selvitysten perusteella on oikeus.

Vakuutuslaitokselle on toimitettava korvauksen saamista varten lääkärin antama selvitys vammasta tai sairaudesta. Käytännössä vakuutuslaitos usein pyytää lääkärinlausunnon suoraan hoitolaitokselta. Lääkärinlausunto työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttamasta vammasta tai sairaudesta on annettava TVL:n hyväksymän kaavan mukaista lomaketta käyttäen (ns. E-lääkärinlausuntolomake).

Muokattu 04.12.2015