Ändringar föreslås i sjukförsäkringslagen – förslag om att en förmån enligt OlyFL 57 § 1 mom. dras av från sjukdagpenningen

Ett förslag till ändring av sjukförsäkringslagen, som gäller bland annat förhållandet mellan sjukdagpenning och ersättning som grundar sig på en arbetstidförsäkring enligt 57 § i lagen om olycksfallsförsäkring, har överlämnats till riksdagen. Avsikten är att precisera 12 kap. 2 mom. i sjukförsäkringslagen så att den motsvarar annan socialförsäkringslagstiftning på så sätt, att det inte längre skulle vara möjligt att få ersättning från två lagstadgade system för samma tid och på basis av samma arbetsoförmåga.

Enligt förslaget ska från sjukdagpenningen i fortsättningen dras av "sådan dagpenning, olycksfallspension och livränta enligt lagen om olycksfallsförsäkring som beviljas på grund av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom". Enligt förslaget är således även en förmån enligt 57 § 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring primär i förhållande till sjukdagpenningen och den skulle dras av från sjukdagpenningen.

En ändring föreslås även i bestämmelsen i 12 kap. 2 § 2 mom. om situationer där utbetalningen av en förmån fördröjs. Det föreslås att momentet ändras så att FPA har rätt att återkräva beloppet av den betalda sjukdagpenningen av försäkringsbolaget, om försäkringsbolaget har betalat ersättningen i sin helhet till den försäkrade oberoende av intyget över dröjsmålet. För tillfället återkräver FPA den andel som betalats för mycket av den försäkrade. 

Ändringarna är avsedda att träda i kraft den 1 januari 2015.

RP 63/2014: http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2014/20140063.pdf

Närmare upplysningar: jurist Kirsi Salo, 0404 504 228

Modifierad 04.12.2015