Ändringar i förvaltningslagen 1.9.2014 - precisioner i förvaltningsklagan

Genom en ändring av förvaltningslagen upphävs 4 § 3 mom. om behandlingen av förvaltningsklagan från 1.9.2014  och i stället för den fogas till lagen ett nytt 8 a kapitel om förvaltningsklagan. Den innehåller bestämmelser om anförande och behandling av förvaltningsklagan samt om administrativ styrning med anledning av klagan. Övervakningsmyndigheten är densamma som hittills. Således anförs förvaltningsklagan även i fortsättningen hos Finansinspektionen. Statskontoret övervakas av justitieministeriet.

Genom en ändring av förvaltningslagen stärks var och ens rätt att anföra förvaltningsklagan och föreskrivs de formella grundförutsättningarna för en klagan. Klagan förutsätter inte partställning, dvs. vem som helst kan anföra klagan. I samband med förvaltningsklagan påstås det att en tjänsteman, en myndighet eller någon annan som sköter offentliga förvaltningsuppgifter har förfarit eller agerat lagstridigt, felaktigt eller otillbörligt eller meddelas det att en tjänsteman, en myndighet eller någon annan som sköter en offentlig förvaltningsuppgift inte har agerat eller har försummat sina uppgifter.

Enligt den nya 53 a § 2 mom. i förvaltningslagen ska förvaltningsklagan anföras skriftligen. Med samtycke av den övervakande myndigheten får klagan anföras muntligt. Den som anför klagan ska uppge på vilka grunder denne anser att förfarandet varit felaktigt och så långt möjligt lämna uppgift om tidpunkten för det förfarande eller den underlåtenhet som kritiken gäller.

Förvaltningsklagan är inte ett rättsmedel, utan ett rättsskyddsmedel som kompletterar besvärssystemet i förvaltningsärenden. Påföljderna regleras i den nya 53 c § (administrativ styrning):

Den övervakande myndigheten kan i sitt avgörande i ett ärende som gäller förvaltningsklagan göra den övervakade uppmärksam på kraven på god förvaltning eller underrätta den övervakade om sin uppfattning om ett lagenligt förfarande. Anses detta inte vara tillräckligt med beaktande av de omständigheter som inverkar på helhetsbedömningen av saken, kan den övervakade ges en anmärkning, om inte den gärning som klagan gäller är av sådan art eller så allvarlig att det finns orsak att vidta åtgärder för att inleda ett förfarande enligt någon annan lag.  I det sistnämnda fallet förfaller behandlingen av klagan.

För anförande av förvaltningsklagan regleras en preskriptionstid på två år. Bestämmelsen hindrar emellertid inte den övervakande myndigheten från att pröva enskilda fall som är äldre än två år, om det finns särskilda skäl för det.

Utöver det nya 8 a kapitlet fogas till 7 § i förvaltningslagen ett nytt 2 moment, som innehåller en hänvisning till 20 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Enligt den ska myndigheter informera om sin verksamhet, sina tjänster och de rättigheter och skyldigheter som enskilda människor och sammanslutningar har i ärenden som anknyter till myndighetens verksamhetsområde. Detta innebär bl.a. att försäkringsanstalten ska informera sina kunder om hos vilken myndighet förvaltningsklagan kan anföras och om förfarandet när man anför en förvaltningsklagan. En försäkringsanstalt ska ange minst dessa uppgifter på sin webbplats. Därtill ska försäkringsanstaltens kundservice vid behov kunna berätta om detta rättskyddsmedel. 

Informerande om behandlingstiden

Till förvaltningslagen fogas även en ny 23 a §, enligt vilken en myndighet ska ange förväntad handläggningstid för de centrala ärendegrupperna inom sitt verksamhetsområde. Detta gäller inte ärenden för vars del det föreskrivs om en bestämd tid för handläggningen. I lagen om olycksfallsförsäkring finns en bestämmelse om handläggningstiden, vilket innebär att den nya bestämmelsen i förvaltningslagen inte gäller olycksfallsförsäkring.

Ändringarna i förvaltningslagen träder i kraft den 1 september 2014.

Regeringen har överlämnat proposition 50/2103 i ärendet: http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2013/20130050

Lag om ändring av förvaltningslagen 368/2014:http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20140368

Modifierad 04.12.2015