Avdraget från dagpenningen är 3,67 % år 2011

Med stöd av 16 b § i lagen om olycksfallsförsäkring avdras från dagpenning enligt lagen om olycksfallsförsäkring 60 procent av det sammanlagda beloppet av sjukförsäkringens dagpenningspremie enligt 18 kap. 21 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004), arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare under 53 år enligt 153 § 1 mom. i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 18 § 1 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998).

Avdrag görs emellertid inte från dagpenning som

1) betalas till arbetsgivaren,

2) baserar sig på företagarinkomster eller på arbete som försäkrats enligt olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare eller

3) baserar sig på en årsarbetsförtjänt enligt 28 § 6 mom.

År 2011 är den ovan nämnda sjukförsäkringens dagpenningspremie 0,82 %, arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift 4,7 % och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,6 procent av lönen.

Närmare information: Mika Mänttäri, OFF, telefon 0404 504 221

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund (OFF)
PB 275 (Bulevarden 28), 00120 Helsingfors
telefon Juridiska ärenden 0404 504 220
www.tvl.fi
fornamn.efternman@vakes.fi

Modifierad 04.12.2015