Dröjsmålsräntan för tiden 1.1–30.6.2011 är 8 %

4.1.2011 

Förhöjning av ersättningen samt dröjsmålsränta på försäkringspremierna för lagstadgad olycksfallsförsäkring och arbetslöshetsförsäkringspremier.

Den av Finlands Bank meddelade dröjsmålsräntan för tiden 1.1–30.6.2011 är 8 %.

Denna ränta används
- för förhöjning av sådan ersättning som avses i 60 a § i lagen om olycksfallsförsäkring

- som dröjsmålsränta som tillämpas på försäkringspremierna för den lagstadgade olycksfallsförsäkringen med stöd av 38 § 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring

- som dröjsmålsränta som tillämpas på löntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier med stöd av 22 § 2 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner.

Närmare information: jurist Mika Mänttäri, OFF, telefon 0404 504 221

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund (OFF)
PB 275 (Bulevarden 28), 00120 Helsingfors
telefon 0404 504 220 (Försäkringscentralen), fax 0404 504 247

Modifierad 04.12.2015