En av tjugo löntagare råkade ut för ett olycksfall i arbetet

År 2011 utbetalades från den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersättning för sammanlagt 131 371 olycksfall som löntagare råkade ut för i sitt arbete. Av dess inträffade 22 723 på färden mellan hemmet och arbetsplatsen (olycksfall under arbetsfärd). Antalet olycksfall i arbetet ökade från år 2010 med cirka 6 procent.

År 2011 var arbetsolycksfallsfrekvensen 31,3 olycksfall på arbetsplatsen i förhållande till miljoner arbetade timmar. Frekvensen ökade från år 2010 med cirka 3,6 procent. I genomsnitt råkade en av tjugo löntagare ut för ett olycksfall i arbetet under år 2011.

Beträffande arbetsolycksfall med dödlig utgång har vi tillgång till statistikuppgifter från 2010. År 2010 dog 51 löntagare i samband med ett arbetsolycksfall, 33 i samband med ett olycksfall på arbetsplatsen och 18 under en färd till eller från arbetsplatsen. Antalet arbetsolycksfall med dödlig utgång ökade från år 2009, då 37 löntagare dog i samband med ett olycksfall i arbetet.

Skillnader i arbetarskyddet mellan olika branscher

– Antalsmässigt råkar löntagarna inom industrins huvudbranscher ut för de flesta olycksfallen i arbetet.  Antalet arbetsplatsolyckor och olycksfallsfrekvensen på arbetsplatserna inom industrin har emellertid sjunkit redan under flera års tid. Utvecklingen av arbetarskyddet inom industrin utvecklas i rätt riktning, konstaterar Mika Tynkkynen, direktör för OFF:s forsknings- och analysverksamhet.

Antalsmässigt näst mest olycksfall inträffade bland löntagare på arbetsplatser inom kommuner och samkommuner; år 2001 inträffade sammanlagt 19 284 olycksfall på arbetsplatser inom kommunsektorn. Antalet arbetsolycksfall och arbetsolycksfallsfrekvensen inom kommunsektorn har ökat redan under flera år.

Inom den specialiserade byggverksamheten inom byggbranschen inträffade 8 218 arbetsplatsolyckor, inom husbyggnad 6 248 och inom mark- och vattenanläggning 801 arbetsplatsolyckor år 2011.

– Inom byggbranschen finns det stora skillnader i arbetarskyddet mellan olika företag.  I de flesta storföretagen inom byggbranschen har arbetarskyddsarbetet redan under en tid varit utmärkt, vilket även syns i olycksfallsfrekvensen på enskilda byggarbetsplatser. Tyvärr finns det emellertid företag inom branschen i vilka olycksfallsfrekvensen kan vara upp till 200 arbetsplatsolycksfall per miljoner utförda arbetstimmar, berättar Tynkkynen.

Antalet olycksfall under arbetsfärd fortsatte att öka år 2011 

År 2011 råkade sammanlagt 22 723 löntagare ut för ett olycksfall under färden till eller från arbetsplatsen. Detta innebär en ökning med cirka 16,3 procent jämfört med året innan.

Antalet arbetsolycksfall ökade också bland företagare

Till företagare som hade tecknat en frivillig olycksfallsförsäkring för företagare betalades ersättning för 6 893 arbetsolycksfall, av vilka 618 hade inträffat under en arbetsfärd. Antalet arbetsolycksfall bland företagare ökade med cirka 6,2 procent från år 2011. År 2010 dog fyra försäkrade företagare i samband med ett arbetsolycksfall.

OFF för statistik över arbetsolycksfallen och över orsakerna till och följderna av dem för att främja arbetet med att förebygga arbetsolycksfall. OFF publicerar varje år en omfattande statistikpublikation om de arbetsolycksfall som ersatts, på vilket sätt de inträffat och orsakerna till dem.

OFF publicerar följande gång i mars–april preliminära uppgifter om de arbetsolycksfall som inträffat år 2012.

Statistikpublikation 2012, på finska (pdf)

Statistisk bok 2012 presentationsgrafik, på finska (pdf)

Närmare information ger direktör Mika Tynkkynen, telefon 040 771 1582, mika.tynkkynen@tvl.fi, arbetarskyddschef Janne Sysi-Aho, telefon 0400 157 936, janne.sysi-aho@tvl.fi

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund (OFF) koordinerar verkställandet av den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkringen och bidrar till att förenhetliga ersättningssystemet. OFF fungerar som ett samarbetsorgan för försäkringsanstalterna och dess medlemmar utgörs av alla försäkringsbolag som utövar lagstadgad olycksfallsförsäkring i Finland samt Statskontoret och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. OFF för statistik över arbetsolycksfall och yrkessjukdomar, samt över orsakerna till och följderna av dem.

Modifierad 04.12.2015