EFO har gett nya anvinsningar om årsarbetsinkomsten och om sjukvårdsersättningar

Årsarbetsinkomsten

(25.2.2016)
Den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015, OlyL) trädde i kraft den 1 januari 2016. Bestämmelser om arbetstagares årsarbetsinkomst finns i 71–79 § i OlyL och därtill har det genom statsrådets förordning meddelats noggrannare bestämmelser om fastställande av årsarbetsinkomsten (1466/2015, SrF om bestämmande av årsarbetsinkomsten enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar).

För att säkerställa att de nya bestämmelserna om årsarbetsinkomst tillämpas enhetligt meddelar ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (EFO) anvisningar för bestämmande av årsarbetsinkomsten.

Sjukvårdsersättningar

(17.2.2016)
Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (OlyL) som trädde i kraft i början av året innehåller bestämmelser som ger försäkringsanstalterna rätt att få uppgifter om den skadades hälsotillstånd. Rätten att få uppgifter enligt de villkor som föreskrivs i lagen gäller både från verksamhetsenheter inom den offentliga hälso- och sjukvården och från dem som tillhandahåller service inom den privata hälso- och sjukvården trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i rätten att få information.

Genom dessa allmänna anvisningar utfärdar ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (EFO) anvisningar om utlämnande av uppgifter om hälsotillstånd och de ersättningar som ska betalas för uppgifterna. De allmänna anvisningarna upphäver EFO:s cirkulär 5/2009.

Anvisningar finns på sidan Ersättning_Anvisningar_Förmåner:
http://www.tvk.fi/sv/ersattning/anvisningar/formaner/

Modifierad 04.04.2016