Olycksfalls- och yrkessjukdomslagstiftningen förnyas

Den nya lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar börjar tillämpas på skadefall som inträffar 1.1.2016 och därefter. På olycksfall som inträffat eller yrkessjukdomar som framträtt tidigare än så tillämpas fortfarande de nu gällande lagarna.

Den nya lagen innehåller nästan 300 paragrafer. Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar gäller endast arbete som görs i förvärvssyfte.

Det sker en väsentlig förändring i fråga om arbetsgivarens försäkringsskyldighet. Om en arbetsgivare betalar lön för sammanlagt över 1 200 euro om året till sina arbetstagare, ska arbetsgivaren teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring för dem. I den nuvarande olycksfallsförsäkringslagen har arbetsgivarens försäkringsskyldighet fastställts utifrån antalet arbetsdagar som arbetsgivaren låter utföra. Om en arbetsgivare låter utföra över 12 arbetsdagar i ett kalenderår ska en olycksfallsförsäkring tecknas.

Definitionen på företagare ändras så att den motsvarar arbetspensionslagstiftningen. Personer som är försäkrade med en pensionsförsäkring för företagare behöver inte heller enligt den nya lagen teckna en olycksfallsförsäkring, men de kan ta en frivillig olycksfallsförsäkring för företagare. Företagarens familjemedlemmar ska försäkras på samma sätt som arbetstagare.

Definitionen på olycksfall i arbetet förnyas

I den nya lagen definieras noggrannare än för tillfället vad som betraktas som ett ersättningsbart skadefall enligt den lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

Uppdelningen syns bl.a. i att den nya lagen innehåller skilda paragrafer för olycksfall som inträffar på ett område som hör till den plats där arbete utförs och utanför ett område som hör till den plats där arbete utförs. Dessutom föreskrivs särskilt om olycksfall i samband med bl.a. utbildning, rekreation och besök på en hälso- och sjukvårdsmottagning.

Inga väsentliga förändringar i förmånerna

Förmånerna är i huvudsak oförändrade. Nuvarande rätts- och ersättningspraxis har emellertid skrivits in i lagen. Även i övrigt är lagen nu mer detaljerad än tidigare, vilket grundlagen förutsätter.

Bland annat har villkoret om ett medicinskt orsakssamband mellan olycksfallet och den olycksfallsskada som ersätts skrivits in i den nya lagen.

En anmälan till försäkringsbolaget ska göras inom tio dygn efter att arbetsgivaren fått kännedom om ett olycksfall i arbetet eller om en misstänkt yrkessjukdom.

Den nya lagen förväntas påskynda ersättningshandläggningen. Försäkringsbolaget ska ge ett beslut senast inom 30 dygn från det att det fått alla de handlingar som behövs för ersättningshandläggningen. Enligt den nuvarande lagen tar handläggningen högst tre månader.

Olycksfallsförsäkringscentralen

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbunds (OFF) namn ändras i och med den nya lagen till Olycksfallsförsäkringscentralen. En av Olycksfallsförsäkringscentralens lagstadgade uppgifter kommer att vara att övervaka försäkringsskyldigheten.
Närmare upplysningar kommunikationschef Sanna Sinkkilä, tfn 0404 504 262.

Modifierad 21.12.2015