Cirkulär 2005

OFF Cirkulär 28-2005
Avdrag som skall iakttas i dagpenningarna år 2006
Bilagor:
- Social- och hälsovårdsministeriets förordning 1049/2005; www.finlex.fi
- Lag 1000/2005; www.finlex.fi
- ShUb 31/2005; www.finlex.fi
- RP 128/2005; www.finlex.fi

OFF Cirkulär 27-2005
OFF:s cirkulär ges ut på nätet från 2006

OFF Cirkulär 26-2005
Skyddade belopp vid utsökning under 2006
Bilagor:
- Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § förordningen om skyddat belopp vid utmätning av lön (932/2005); www.finlex.fi
- Tabell över skyddade belopp och inkomstgränser vid utmätning av lön och pension från 1.1.2006; www.oikeus.fi

OFF Cirkulär 25-2005
Regeringens proposition till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Bilaga: Regeringens proposition (RP) 213/2005; www.finlex.fi

OFF Cirkulär 24-2005
Skattefria resekostnadsersättningar under 2006
Bilaga: Skattestyrelsens beslut Drnr 1624/32/2005, 24.11.2005; www.vero.fi

OFF Cirkulär 23-2005
Grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner under 2006
Bilaga: Skattestyrelsens beslut Drnr 1603/32/2005, 31.11.2005; www.vero.fi

OFF Cirkulär 22-2005
Regeringens proposition till lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring
Bilaga: Regeringens proposition (RP) 204/2005, www.finlex.fi

OFF Cirkulär 21-2005
Regeringens proposition till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Bilaga: Regeringens proposition (RP) 191/2005; www.finlex.fi

OFF Cirkulär 20-2005
Belopp i euro som avses i lagen om olycksfallsförsäkring år 2006
Bilagor:
- SHM:s förordning om fastställande av den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare (844/2005); www.finlex.fi
- SHM:s förordning om fastställande av det arbetspensionsindextal som avses i 9 § i lagen om pension för arbetstagare (845/2005); www.finlex.fi

OFF Cirkulär 19-2005
Författningar som träder i kraft 1.1.2006:
Ändringar som gäller olycksfallsnämden
- lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring (681/2005)
- statsrådets förordning om upphävande av förordningen om olycksfallsnämnden (686/2005)
- lag om ändring av 9 § i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (686/2005);www.finlex.fi

OFF Cirkulär 18-2005
Utlämnade av uppgifter som arbetspensionssystemet behöver om ersättningar vid arbetsolycksfall

OFF Cirkulär 17-2005
Dröjsmålränta för 1.7.-31.12.2005 är 9,5 %
Förhöjning av skadeståndet och dröjsmålsränta för försäkringspremierna vid lagstadgad olycksfallsförsäkring och arbetslöshetsförsäkringspremierna
Bilaga: Finlands Banks pressmeddelande 28.6.2005; www.bof.fi

OFF Cirkulär 16-2005
Anvisningar till försäkringsbolaget om sökande av ändring, givna av olycksfallsnämden
Bilaga: Anvisningar till försäkringsbolaget om sökande av ändring

OFF Cirkulär 15-2005
Fördröjningsintyg och FPAs indrivningsmeddelande
Bilaga: FPAs indrivningsmeddelande; www.kela.fi

OFF Cirkulär 14-2005
Förfaringsanvisningar för rehabilitering
Bilaga: Förfaringsanvisningar för rehabilitering

OFF Cirkulär 13-2005
Regeringens propositon med förslag till lag om pension och till vissa lagar som har samband med den

OFF Cirkulär 12-2005
Regeringens proposition med komplettering gällände förslag till lagstiftning om ändringssökande i beslut om social trygghet
Bilaga: RP 47/2005 rd; www.finlex.fi

OFF Cirkulär 11-2005
Besvärsskrivelser och självrättelsebeslut 1.1.-31.12.2004

OFF Cirkulär 10-2005
Lag om dödförklaring
Bilaga: Lag om dödförklaring 127/2005; www.finlex.fi

OFF Cirkulär 09-2005
Olycksfallsförsäkringsantalternas förbund stadgar
Bilaga: Stadgar för OFF

OFF Cirkulär 08-2005
Menersättning som utbetalas på en gång
Bilagor: Menersättning som engångsbelopp 2005

OFF Cirkulär 07-2005
Samling av statistiska uppgifter angående ändringssökande
Bilaga: Inlämnade besvärsskrivelser 1.1.-31.12.2004

OFF Cirkulär 06-2005
Belopp i euro som avses i lagen om olycksfallsförsäkring år 2005

OFF Cirkulär 05-2005
Lagändringar gällande indexsystemet i kraft 1.1.2005
- lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring 1365/2004; www.finlex.fi
- lag om ändring av 3 a § yrkessjukdomslagen 1366/2004; www.finlex.fi
- lag om ändring av 8 a § lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring 1367/2004; www.finlex.fi

OFF Cirkulär 04-2005
S.k. Täky-lagar i kraft 1.1.2005
- lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring 1358/2004; www.finlex.fi
- lag om ändring av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring 1359/2004; www.finlex.fi
- lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 1362/2004; www.finlex.fi
- lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 1363/2004, www.finlex.fi

OFF Cirkulär 03-2005
Dröjsmålräntä för 1.1.-30.6.2005 är 9,5 %
Förhöjning av skadeståndet och dröjsmålränta för försäkringspremierna vid lagstadgad olycksfallsförsäkring och arbetslöshetsförsäkringspremierna
Bilaga: Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta (1426/2004); www.finlex.fi

OFF Cirkulär 02-2005
Avdrag som skall iakttas i fråga om dagpenningar år 2005
Bilagor:
- Social- och hälsovårdsministeriets förordning 1340/2004; www.finlex.fi
- Lag 1241/2004; www.finlex.fi
- RP 165/2004; www.finlex.fi

OFF Cirkulär 01-2005
Skattestyrelsens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
Bilaga: Skattestyrelsens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning (drnr 2121/31/2004); www.vero.fi

Modifierad 04.12.2015