Statistiska grunder

Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) har i uppgift att föra sådan statistik som avses i 236 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar samt sköta andra uppgifter i anslutning till statistikföringen. TVK är således officiell registerförare av arbetsolycksfall- och yrkessjukdomsstatistik i Finland. En försäkringsanstalt som bedriver försäkringsverksamhet i enlighet med lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och Statskontoret ska varje kalenderår lämna in nödvändiga uppgifter om försäkringstagare och skador för TVKs statistik. 

TVK för även statistik över skador som orsakats professionella idrottsutövare samt över de kostnader som betalats för dessa och upprätthåller ett register över försäkrade idrottsutövare. Verksamheten grundar sig på lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare 2009/276. 

Ett undantag i statistiken utgör de olycksfall som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare. Sådana olycksfall ersätts och statistikförs av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LFP), som centraliserat sköter försäkringsskyddet för lantbruksföretagare. 

TVK har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter till Statistikcentralen lämna ut uppgifter som baserar sig på olycksfallsanmälan och som är nödvändiga för uppgörandet av statistik om arbetsolycksfall som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och som beskriver samhällsförhållandena och deras utveckling. TVK har på motsvarande sätt rätt att få motsvarande uppgifter om yrkessjukdomar från Arbetshälsoinstitutet.

Modifierad 04.12.2015