Vad används uppgifterna till?

Olycksfallsförsäkringscentralen (TVK) har lagstadgad skyldighet att utarbeta olycksfalls- och yrkessjukdomsstatistik, utredningar och beräkningar utifrån sitt eget register. De mest synliga av dessa är den årliga riskundersökningen och arbetsolycksfallsstatistiken. 

Utöver regel- och formbunden statistik är efterfrågan på TVKs register stor även inom försäkringssystemet (myndigheter, försäkringsanstalter, arbetsmarknadsparter, politiker) samt även i vid utsträckning utanför systemet (forskningsinstitut, läroinrättningar, massmedia, privatpersoner). Man kan inte svara på denna efterfrågan enbart med TVKs resurser. På grund av detta används en statistikportal, i vilken TVKs utbildade användare självständigt kan göra sökningar. I denna statistikportal med olycksfallsuppgifter, på finska kallad Tapaturmapakki, görs numera över 10 000 förfrågningar per år. 

Därtill ansvarar TVK för övriga statistikförfrågningar i enlighet med sina resurser. Dessa är typiskt mer krävande förfrågningar som inte kan genomföras via statistikportalen, eller så är det fråga om sammandrag som görs på begäran av massmedia och politiker. På årsnivå är deras antal sammanlagt ungefär 600.

Från TVKs register överlämnas detaljerade uppgifter till Pensionsskyddscentralen för beräkningen av pensionstillväxten för personer som skadats samt på summanivå till Statistiken över pensionstagarna i Finland.

Statistikcentralen och Arbetshälsoinstitutet utnyttjar TVKs och LPA:s material för sina egna publikationers behov och för det internationella statistiksamarbetet. EU:s statistikmyndighet Eurostat skapar olycksfalls- och yrkessjukdomssammandrag av det kombinerade materialet. ILO utnyttjar närmast material på summanivå med stöd av sina egna avtal.

Modifierad 23.12.2015